Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 10 Bài Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề Xuất Sắc Nhất

3/5 (6 đánh giá) 0 bình luận

Ngày nay tiếng anh ngày càng phổ biến, việc học song ngữ đã trở nên quen thuộc với các bạn sinh viên. Tuy nhiên trong khi viết bài luận tiếng anh nếu bạn vẫn cảm thấy khó khăn khi viết các chủ đề khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bài 10 bài luận mẫu với các chủ đề tiêu biểu, thường gặp nhất. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

1. Bài luận tiếng anh chủ đề công nghệ

Bài luận tiếng anh chủ đề công nghệ

Bài luận tiếng anh chủ đề công nghệ

Đề tài: Advancement and disadvantages of Technology in our life (Lợi ích và tác hại của công nghệ đối với cuộc sống của chúng ta)

Tóm tắt nội dung:

 • The word "technology" and its uses have immensely changed since the 20th century, and with time, it has continued to evolve ever since. We are living in a world driven by technology. (Từ "công nghệ" và cách sử dụng nó đã thay đổi rất nhiều kể từ thế kỷ 20, và theo thời gian, nó vẫn tiếp tục phát triển kể từ đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới được thúc đẩy bởi công nghệ.)
 • Technology has reduced the effort and time and increased the efficiency of the production requirements in every field. It has made our lives easy, comfortable, healthy, and enjoyable. It has brought a revolution in transport and communication. (Công nghệ đã làm giảm công sức, thời gian và tăng hiệu quả đáp ứng yêu cầu sản xuất trong mọi lĩnh vực. Nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng, thoải mái, lành mạnh và thú vị. Nó đã mang lại một cuộc cách mạng trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc.)
 • Technology has changed our day-to-day lives. Technology has brought the world closer and better connected. (Công nghệ đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Công nghệ đã mang thế giới đến gần hơn và kết nối tốt hơn.)

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1U8J9AAirjBJnh_FVViftCsd7PKwgwkwl/view?usp=share_link

2. Bài luận tiếng anh chủ đề giáo dục

Bài luận tiếng anh chủ đề giáo dục

Bài luận tiếng anh chủ đề giáo dục

Đề tài: Education is the most important weapon to change the world (Giáo dục là vũ khí quan trọng nhất để thay đổi thế giới)

Tóm tắt nội dung:

 • Education is a significant tool that provides knowledge, skill, technique, information and enables people to know their rights and duties towards their family, society and the nation. (Giáo dục là công cụ quan trọng cung cấp kiến ​​thức, kỹ năng, kỹ xảo, thông tin, giúp mọi người biết được quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình, xã hội và đất nước).
 • People still don't realise what role education and being educated plays in our lives and society. So, before making people aware of education and working for their access, it is very important to understand the need and importance of education. (Mọi người vẫn chưa nhận ra vai trò của giáo dục và được giáo dục trong cuộc sống và xã hội của chúng ta. Vì vậy, trước khi làm cho mọi người nhận thức được giáo dục và làm việc để họ tiếp cận, điều rất quan trọng là phải hiểu nhu cầu và tầm quan trọng của giáo dục).
 • Education is the pathway for a nation’s progress. Education is the backbone of society. The government should take all measures to provide education to every individual of the country. This will bring equality among people and when people improvise their way of living, they become more responsible towards society. (Giáo dục là con đường cho sự tiến bộ của một quốc gia. Giáo dục là xương sống của xã hội. Chính phủ nên thực hiện mọi biện pháp để cung cấp giáo dục cho mọi cá nhân của đất nước. Điều này sẽ mang lại sự bình đẳng giữa mọi người và khi mọi người ứng biến cách sống của mình, họ sẽ trở nên có trách nhiệm hơn với xã hội).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/12A6_CUhPYI8JuZK_sAUhSRGpCqrInKwH/view?usp=share_link

3. Bài luận tiếng anh chủ đề lễ hội, sự kiện

Bài luận tiếng anh chủ đề lễ hội, sự kiện

Bài luận tiếng anh chủ đề lễ hội, sự kiện

Đề tài: Festivals in India (Lễ hội ở Ấn Độ)

Tóm tắt nội dung:

 • The world without Festivals will just become a jungle where we lead a monotonous life. Festivals in India are much larger than almost any occasion. We consider them the best part of the year and wait for them eagerly. (Thế giới không có Lễ hội sẽ chỉ trở thành một khu rừng nơi chúng ta sống một cuộc sống đơn điệu. Các lễ hội ở Ấn Độ lớn hơn nhiều so với hầu hết các dịp khác. Chúng tôi coi chúng là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm và háo hức chờ đợi chúng).
 • In India, we have three different types of Festivals. The national Festivals are those days when something remarkable happened that changed the course of history for our country. (Ở Ấn Độ, chúng tôi có ba loại Lễ hội khác nhau. Những ngày Quốc lễ là những ngày xảy ra một sự kiện đặc biệt nào đó làm thay đổi tiến trình lịch sử của đất nước chúng ta).
 • Every Indian religious festival has a story behind it. These stories carry a message for all the common men. Most of the Festivals convey the message of peace and the victory of good over evil. (Mỗi lễ hội tôn giáo của Ấn Độ đều có một câu chuyện đằng sau nó. Những câu chuyện này mang một thông điệp cho tất cả những người bình thường. Hầu hết các Lễ hội đều truyền tải thông điệp hòa bình và cái thiện chiến thắng cái ác).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1OrRdQzTyUx1WZzdyr-34SrL7iaUT2yTa/view?usp=share_link

4. Bài luận tiếng anh chủ đề nhà lãnh đạo

Bài luận tiếng anh chủ đề nhà lãnh đạo

Bài luận tiếng anh chủ đề nhà lãnh đạo

Đề tài: What are the qualities that make up a good leader? (Những phẩm chất để trở thành người lãnh đạo tốt)

Tóm tắt nội dung:

 • A leader is someone who has a powerful intellect and not mere intellect. (Một nhà lãnh đạo là người có trí tuệ mạnh mẽ chứ không phải trí tuệ đơn thuần).
 • Leadership is a skill that not everyone is blessed with, a skill that allows an individual to lead people for the greater good of society. (Lãnh đạo là một kỹ năng mà không phải ai cũng may mắn có được, một kỹ năng cho phép một cá nhân lãnh đạo mọi người vì lợi ích chung của xã hội).
 • Leadership can not be learned or taught but it is a skill that is developed through time. (Khả năng lãnh đạo không thể học hay dạy được mà là một kỹ năng được phát triển theo thời gian).
 • Leadership is all about guiding and leading the people in a group or organization which leads to the success of the group. Leadership is all about having a vision that will help in bringing a change in society. (Lãnh đạo là hướng dẫn và lãnh đạo mọi người trong một nhóm hoặc tổ chức dẫn đến sự thành công của nhóm. Lãnh đạo là tất cả về việc có một tầm nhìn sẽ giúp mang lại sự thay đổi trong xã hội).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1g2FggEE2oF6Z6XCQANlGUCuxqR2eDktI/view?usp=share_link

5. Bài luận tiếng anh chủ đề về bản thân 

Bài luận tiếng anh chủ đề về bản thân

Bài luận tiếng anh chủ đề về bản thân

Đề tài: Introduce about yourself (Hãy tự giới thiệu về bản thân bạn)

Tóm tắt nội dung:

 • My name is Hana Jay. My father’s name is Hare Ju and my mother’s name is Kuni Jya. I am 8 years old. (Tên tôi là Hana Jay. Cha tôi tên là Hare Ju và mẹ tôi tên là Kuni Jya. Tôi 8 tuổi).
 • I have one brother and one sister. My sister is the oldest, then there is my brother. I am the youngest. (Tôi có một anh trai và một chị gái. Chị gái tôi là chị cả, sau đó là anh trai tôi. Tôi là người nhỏ nhất).
 • My favourite subject is English. I like English because it makes it easy for me to express my thoughts. (Môn học ưa thích của tôi là tiếng Anh. Tôi thích tiếng Anh vì nó giúp tôi dễ dàng bày tỏ suy nghĩ của mình).
 • When I grow up I want to make the world’s best biryani. (Khi lớn lên, tôi muốn làm món biryani ngon nhất thế giới).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1oyhTbCqC4cGXvDX42cSmjPGFnqkXQV_X/view?usp=share_link

6. Bài luận tiếng anh chủ đề về động vật

Bài luận tiếng anh chủ đề về động vật

Bài luận tiếng anh chủ đề về động vật

Đề tài: Save Animals (Bảo vệ động vật)

Tóm tắt nội dung:

 • Wildlife is a precious gift from God for this planet. The term "fauna" is not only for wild animals but also for all non-domesticated life forms including birds, insects, plants, fungi and even microscopic organisms. (Động vật hoang dã là món quà quý giá mà Thượng đế ban tặng cho hành tinh này. Thuật ngữ "động vật" không chỉ dành cho động vật hoang dã mà còn cho tất cả các dạng sống không được thuần hóa bao gồm chim, côn trùng, thực vật, nấm và thậm chí cả các sinh vật cực nhỏ).
 • Natural habitats of animals and plants are destroyed for land development and agriculture by humans. Poaching and hunting of animals for fur, jewellery, meat and leather are other important factors contributing to the extinction of wildlife. (Môi trường sống tự nhiên của động vật và thực vật bị phá hủy để phát triển đất đai và nông nghiệp bởi con người. Săn trộm và săn bắn động vật để lấy lông, đồ trang sức, thịt và da là những yếu tố quan trọng khác góp phần vào sự tuyệt chủng của động vật hoang dã).
 • You would be surprised to know that 90% of the world's apple production depends on the pollination of bees. (Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 90% sản lượng táo trên thế giới phụ thuộc vào sự thụ phấn của ong).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Vrehu-xWSHlgj0yQRIEw8OmQkTQq5kgk/view?usp=share_link

7. Bài luận tiếng anh chủ đề môi trường

Bài luận tiếng anh chủ đề môi trường

Bài luận tiếng anh chủ đề môi trường

Đề tài: Causes of Environmental Pollution (Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường).

Tóm tắt nội dung:

 • With the rise of the industries and the migration of people from villages to cities in search of employment, there has been a regular increase in the problem of proper housing and unhygienic living conditions. These reasons have given rise to factors that cause pollution. (Với sự phát triển của các ngành công nghiệp và sự di cư của người dân từ các làng quê đến các thành phố để tìm kiếm việc làm, vấn đề về nhà ở thích hợp và điều kiện sống không hợp vệ sinh đã gia tăng thường xuyên. Những lý do này đã làm phát sinh các yếu tố gây ô nhiễm).
 • Environmental pollution is of five basic types namely, Air, Water, Soil, and Noise pollution. (Ô nhiễm môi trường có năm loại cơ bản là Ô nhiễm không khí, nước, đất và tiếng ồn).
 • It is the responsibility of every individual to save our planet from these environmental contamination agents. If preventive measures are not taken then our future generation will have to face major repercussions. The government is also taking steps to create public awareness. Every individual should be involved in helping to reduce and control pollution. (Trách nhiệm của mỗi cá nhân là cứu hành tinh của chúng ta khỏi những tác nhân gây ô nhiễm môi trường này. Nếu các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện thì thế hệ tương lai của chúng ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả lớn. Chính phủ cũng đang thực hiện các bước để nâng cao nhận thức cộng đồng. Mọi cá nhân nên tham gia vào việc giúp giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Nubq78dqeEedMHwibbfjrCLJ3OlR56KM/view?usp=share_link

Xem thêm nhiều mẫu hơn trong

8. Bài luận tiếng anh chủ đề về câu châm ngôn

Bài luận tiếng anh chủ đề về câu châm ngôn

Bài luận tiếng anh chủ đề về câu châm ngôn

Đề tài: "If you come to the end of your rope - tie a knot in it and hold on" (Khi bạn chạm tới điểm cuối của sợi dây, hãy thắt một nút vào đó và giữ chặt)

Tóm tắt nội dung:

 • This maxim is also very helpful for the future. (Câu châm ngôn này cũng rất hữu ích cho tương lai).
 • It can help in suggesting a couple of helpful hints before entering into a situation where the results are not known. (Nó có thể giúp gợi ý một vài gợi ý hữu ích trước khi bước vào một tình huống không biết kết quả ra sao).
 • It can help suggest that the "knot in your rope" be tied before you begin so that you will never worry about falling. (Nó có thể giúp gợi ý rằng bạn nên thắt "nút thắt trong sợi dây" trước khi bắt đầu để bạn không bao giờ lo bị ngã).
 • It can also be used to show the individual that they do have something to hang on to through rough times, that they will not just hit the bottom. (Nó cũng có thể được sử dụng để cho cá nhân thấy rằng họ có điều gì đó để bám vào trong những thời điểm khó khăn, rằng họ sẽ không chạm đáy).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1n7hnU0uFP8VxtbqijPHPv5wn4mLN22_k/view?usp=share_link

9. Bài luận tiếng anh chủ đề về kinh tế

Bài luận tiếng anh chủ đề về kinh tế

Bài luận tiếng anh chủ đề về kinh tế

Đề tài: Importance of Indian Economy (Tầm quan trọng của nền kinh tế Ấn Độ)

Tóm tắt nội dung:

 • The Indian Economy is important to study because it is the seventh-largest in terms of purchasing power parity and the third largest in terms of nominal GDP. (Nền kinh tế Ấn Độ rất quan trọng để nghiên cứu vì đây là nền kinh tế lớn thứ bảy về sức mua tương đương và lớn thứ ba về GDP danh nghĩa).
 • Inflation in the Indian Economy is a major concern. The growth and development sector of the Indian Economy is an important area of focus. The Foreign exchange reserves of India are also an important aspect to study. Employment generation is an important area of focus for the Indian Economy. (Lạm phát trong nền kinh tế Ấn Độ là một mối quan tâm lớn. Lĩnh vực tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Ấn Độ là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng. Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ cũng là một khía cạnh quan trọng cần nghiên cứu. Tạo việc làm là một lĩnh vực trọng tâm quan trọng của nền kinh tế Ấn Độ).
 • Investment is another major concern when it comes to the Indian Economy. The balance in trade and budget deficit are other aspects that need attention from people studying the Indian Economy. Every year, a lot of research papers on India's Economy are written by various students all over India. (Đầu tư là một mối quan tâm lớn khác khi nói đến nền kinh tế Ấn Độ. Cán cân thương mại và thâm hụt ngân sách là những khía cạnh khác cần được những người nghiên cứu về Kinh tế Ấn Độ quan tâm. Hàng năm, rất nhiều bài nghiên cứu về Kinh tế Ấn Độ được viết bởi nhiều sinh viên trên khắp Ấn Độ).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1l-rFFYYJ4Ul2VDhtJvp0SF47dGQT8I8o/view?usp=share_link

10. Bài luận tiếng anh chủ đề về nóng lên toàn cầu

Bài luận tiếng anh chủ đề về nóng lên toàn cầu

Bài luận tiếng anh chủ đề về nóng lên toàn cầu 

Đề tài: Global Warming and its causes and effects (Sự nóng lên toàn cầu - Nguyên nhân và ảnh hưởng của nó)

Tóm tắt nội dung:

 • Global Warming can not be blamed on individuals; however, it can be tackled and maintained from worsening starting at the individual level. (Sự nóng lên toàn cầu không thể đổ lỗi cho các cá nhân; tuy nhiên, nó có thể được giải quyết và duy trì để không trở nên tồi tệ hơn bắt đầu từ cấp độ cá nhân).
 • Additionally, at the state or government level, world leaders need to create concrete plans and step programmes to ensure that no further harm is being caused to the environment in general. (Ngoài ra, ở cấp tiểu bang hoặc chính phủ, các nhà lãnh đạo thế giới cần tạo ra các kế hoạch cụ thể và các chương trình từng bước để đảm bảo rằng không có thêm tác hại nào gây ra cho môi trường nói chung).
 • Although we are almost late in slowing down the Global Warming rate, it is crucial to find the right solution. From individuals to governments, everyone has to work upon a solution for Global Warming. (Mặc dù chúng ta gần như đã chậm trễ trong việc làm chậm tốc độ Nóng lên Toàn cầu, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra giải pháp phù hợp. Từ cá nhân đến chính phủ, mọi người đều phải tìm giải pháp cho sự nóng lên toàn cầu).

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1XGstrqX6lWXwS6wjorCwYab4FppkU3Dc/view?usp=share_link

Trên đây là chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về 10 bài luận tiếng anh tiêu biểu về các chủ đề thường gặp. Các bài tiểu luận tiếng anh đơn giản nhưng đi thẳng vào vấn đề cùng cấu trúc thích hợp sẽ luôn đạt được điểm cao. Hy vọng từ những bài luận tiếng anh hay ở trên các bạn sẽ rút ra được cách viết cho riêng mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS