Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Khái niệm, đặc điểm của đô thị hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa

5/5 (13 đánh giá) 2 bình luận

Hiểu đơn giản đô thị hóa là sự mở rộng của độ thi và được tính tỉ lệ phần trăm của dân số đô thị trên tổng dân số khu vực. Vậy đặc điểm của quá trình đô thị hóa là gì và tính quy luật của quá trình độ thị hóa như thế nào? Bài viết sau Tri thức cộng đồng sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ các khái niệm đô thị hóa là gì?

1. Khái niệm và đặc điểm của đô thị hóa

1.1 Đô thị hóa là gì?

– Trên quan điểm một vùng: Đô thị hoá là một quá trình hình thành, phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị.

– Trên quan điểm kinh tế quốc dân: Đô thị hoá hoá là một quá trình biến đổi về sự phân bố các yếu tố lực lượng sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, bố trí dân cư những vùng không phải đô thị thành đô thị, đồng thời phát triển các đô thị hiện có theo chiều sâu.

Tóm lại, đô thị hóa là quá trình biến đổi và phân bố các lực lượng sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, bố trí dân cư, hình thành, phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị đồng thời phát triển đô thị hiện có theo chiều sâu trên cơ sở hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và tăng quy mô dân số.

Khái niệm  đô thị hóa
Khái niệm đô thị hóa

1.2 Đặc điểm của đô thị hoá

– Đô thị hoá là sự phát triển về quy mô, số lượng, nâng cao vai trò của đô thị trong khu vực và hình thành các chùm đô thị.

– Đô thị hoá gắn liền với một thể chế kinh tế xã hội nhất định, gắn liền với sự biến đổi về kinh tế xã hội của đô thị và nông thôn, sự biến đổi ấy thể hiện ở sự phát triển công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, dịch vụ… Phương hướng, điều kiện phát triển của đô thị hoá phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

+ Ở các nước phát triển, đô thị hoá đặc trưng cho sự phát triển các nhân tố theo chiều sâu, tạo điều kiện để điều tiết và khai thác tối đa các ích lợi, hạn chế bất lợi của quá trình đô thị hoá, nâng cao điều kiện sống và làm việc, công bằng xã hội, xóa bỏ khoảng cách thành thị và nông thôn…

+ Ở các nước đang phát triển, như Việt Nam, biểu hiện của đô thị hoá là sự bùng nổ về dân số, sự phát triển công nghiệp tỏ ra yếu kém, sự gia tăng dân số không dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế. Mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn có biểu hiện gia tăng do sự mất cân đối trong các cơ hội phát triển…

+ Công nghiệp hoá là cơ sở cho sự phát triển của đô thị hoá. Đô thị hóa trên thế giới bắt đầu từ cách mạng thủ công nghiệp ( tượng trưng là cái sa quay ); sau đó là cách mạng công nghiệp (tượng trưng là máy hơi nước) đã thay thế lao động thủ công bằng lao động máy móc với năng suất lao động cao hơn và đã phân công lại lao động xã hội, làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội, đồng thời, cách mạng công nghiệp đã tập trung hoá lực lượng sản xuất ở mức độ cao dẫn đến hình thành đô thị mới, mở rộng quy mô đô thị cũ.

Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ( tượng trưng cho nó là những cỗ máy vi tính, những siêu xa lộ thông tin và điện thoại di động ) thì sự phát triển đô thị hoá đã và sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Như vậy, dựa vào 2 đặc điểm của đô thị hóa ở trên, ta có thể khẳng định: Mỗi nền văn minh đều tạo ra một phong cách sống, làm việc thích hợp, một hình thái phân bố dân cư, một cấu trúc đô thị thích hợp.

Đặc điểm của đô thị hóa
Đặc điểm của đô thị hóa

2. Các hình thức đô thị hoá

– Đô thị hoá nông thôn: là xu hướng bền vững có tính quy luật. Là quá trình phát triển nông thôn và phổ biến lối sống thành phố cho nông thôn ( cách sống, hình thức nhà cửa, phong cách sinh hoạt…), đây là sự tăng trưởng đô thị theo xu hướng bền vững.

– Đô thị hoá ngoại vi: là quá trình phát triển mạnh vùng ngoại vi của thành phố do kết quả phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng … tạo ra các cụm đô thị, liên đô thị… góp phần đẩy nhanh đô thị hoá nông thôn.

– Đô thị hoá giả tạo: là sự phát triển thành phố do tăng quá mức dân cư đô thị và do dân cư từ các vùng khác đến, đặc biệt là nông thôn … dẫn đến tình trạng thất nghiệp, giảm chất lượng cuộc sống…

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa

– Điều kiện tự nhiên: trong thời kỳ kinh tế chưa phát triển mạnh mẽ thì đô thị hóa phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Những vùng có khí hậu thời tiết tốt, có nhiều khoáng sản, giao thông thuận lợi và những lợi thế khác sẽ thu hút dân cư mạnh hơn và do đó sẽ được đô thị hóa sớm hơn, quy mô lớn hơn.

Ngược lại những vùng khác sẽ đô thị hóa chậm hơn, quy mô nhỏ hơn. Từ đó dẫn đến sự phát triển không đồng đều hệ thống đô thị giữa các vùng.

– Điều kiện xã hội: mỗi phương thức sản xuất sẽ có một hình thái đô thị tương ứng và do đó quá trình đô thị hóa có những đặc trưng riêng của nó. Kinh tế thị trường đã mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh. Sự phát triển của lực lượng sản xuất là điều kiện để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là tiền đề cho đô thị hóa.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản của nền kinh tế sẽ tạo ra quá trình đô thị hóa nông thôn và các vùng ven biển.

– Văn hóa dân tộc: mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng của mình và nền văn hóa đó có ảnh hưởng đến tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…nói chung và hình thái đô thị nói riêng.

– Trình độ phát triển kinh tế: phát triển kinh tế là yếu tố có tính quyết định trong quá trình đô thị hóa. Bởi vì nói đến kinh tế là nói đến vấn đề tài chính. Để xây dựng, nâng cấp, cải tạo đô thị đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Nguồn đó có thể từ trong nước hay từ nước ngoài.

Trình độ phát triển kinh tế thể hiện trên nhiều phương diện: quy mô, tốc độ tăng trưởng GDP, cơ cấu ngành của nền kinh tế, sự phát triển các thành phần kinh tế, luật pháp kinh tế, trình độ hoàn thiện của kết cấu hạ tầng, trình độ văn hóa giáo dục của dân cư, mức sống dân cư.

– Tình hình chính trị: ở Việt Nam từ sau năm 1975, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, các khu đô thị mới mọc lên nhanh chóng… Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, với các chính sách mở cửa nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần thì đô thị hóa đã tạo ra sự phát triển kinh tế vượt bậc.

4. Hình thái biểu hiện của đô thị hóa

– Mở rộng quy mô diện tích các đô thị hiện có trên cơ sở hình thành các khu đô thị mới, các quận, phường mới là hình thức phổ biến với các đô thị của Việt Nam trong điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế. Việc hình thành các khu đô thị mới, các quận, phường mới được xem là hình thức đô thị hóa theo chiều rộng và là sự mở đường của quan hệ sản xuất cho lực lượng sản xuất phát triển.

Với hình thức này dân số và diện tích đô thị tăng nhanh chóng. Sự hình thành các đô thị mới để phát triển đồng đều các khu vực, các đô thị mới được xây dựng trên cơ sở xây dựng các khu công nghiệp và các vùng kinh tế là xu hướng tất yếu của sự phát triển.

– Hiện đại hóa và nâng cao trình độ các đô thị hiện có là quá trình thường xuyên và tất yếu của quá trình tăng trưởng và phát triển. Các nhà quản lý đô thị và các thành phần kinh tế trên địa bàn đô thị thường xuyên vận động nhằm làm giàu thêm cho đô thị của mình. Quá trình đó đòi hỏi họ phải điều tiết, tận dụng tối đa những tiềm năng sẵn có và hoạt động có hiệu quả cao trên cơ sở hiện đại hóa trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội ở đô thị.

5. Các tiêu chí đánh giá trình độ đô thị hoá

5.1 Tiêu chí đánh giá trình độ đô thị hoá theo chiều sâu

– Các chỉ tiêu định lượng:

+ Diện tích cây xanh trên đầu người, diện tích nhà ở trên đầu người, diện tích các công trình công cộng trên đầu người, diện tích nhà ở trên đầu người…

+ GDP( GO ) bình quân đầu người

+ Trình độ dân trí

+ Số giường bệnh trên 1000 dân.

+ Các công trình văn hoá trên 1000 dân.

+ Tổng số máy điện thoại trên 100 dân.

– Các chỉ tiêu định tính:

+ Chất lượng hạ tầng kỹ thuật

+ Chất lượng hạ tầng xã hội

+ Trình độ văn minh đô thị

+ Kiến trúc đô thị

+ Môi trường sinh thái.

5.2 Tiêu chí đánh giá theo chiều rộng

– Các chỉ tiêu định lượng

+ Quy mô diện tích đô thị

+ Tỷ lệ diện tích đất đô thị trên đất nông thôn

+ Quy mô dân số đô thị, tỷ lệ dân số đô thị

+ Quy mô cơ cấu GDP ( GO ).

+ GDP ( GO ) bình quân đầu người

+ Diện tích đường giao thông trên đầu người

+ Trình độ dân trí

+ Số giường bệnh trên 1000 dân

+ Tổng số máy điện thoại trên 100 dân

+ Tuổi thọ bình quân

+ Các chỉ tiêu định tính

+ Chất lượng hạ tầng kỹ thuật

+ Chất lượng hạ tầng xã hội

+ Kiến trúc đô thị

+ Trình độ văn minh đô thị

Chia sẻ bài viết “Khái niệm, đặc điểm của đô thị hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa” này để nhiều người biết đến bạn nhé! Chúc bạn học tập và làm việc đạt kết quả tốt!

Nguồn tham khảo: Tri thức Cộng Đồng Uy tín

Bình luận

2 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

L
Nguyễn Hải Long

Chào anh chị, có tài liệu nào về luận văn với đề tài tương tự ntn không ạ, Cho e xin tham khảo với ạ

reply Trả lời
L
Nguyễn Hải Long

Chào anh chị, có tài liệu nào về luận văn với đề tài tương tự ntn không ạ, Cho e xin tham khảo với ạ

reply Trả lời
A
Ngọc Anh

Em đang làm luận văn về Hậu quả của đô thị hóa . Anh/ chị có đề tài hay tài liệu nào tương tự không cho e xin tham khảo với ạ. Em cảm ơn.

reply Trả lời
A
Ngọc Anh

Em đang làm luận văn về Hậu quả của đô thị hóa . Anh/ chị có đề tài hay tài liệu nào tương tự không cho e xin tham khảo với ạ. Em cảm ơn.

reply Trả lời
Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Kho 20 Mẫu Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đạt Điểm Cao
Kho 20 Mẫu Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đạt Điểm Cao
Tải Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Miễn Phí
Tải Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Miễn Phí
Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí
Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí
Cách Vẽ Biểu Đồ Trong SPSS Mới Nhất Chi Tiết 2021
Cách Vẽ Biểu Đồ Trong SPSS Mới Nhất Chi Tiết 2021
Top 3 Mẫu Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và Gợi Ý Cách Viết
Top 3 Mẫu Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Và Gợi Ý Cách Viết