Download mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn

 trithuccd    

Khi làm báo cáo thực tập hoặc làm khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên cần phải có một biên bản bắt buộc, đó là bản nhận xét của đơn vị thực tập, thực tế bản này sinh viên có thể tự tạo cho mình, tuy nhiên, không phải ai cũng đủ trình độ và thời gian làm một bản nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn và chuyên nghiệp. Nhằm giúp các bạn sinh viên tiết kiệm thời gian, Tri thức cộng đồng xin gửi đến các bạn mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chuẩn để các bạn có thể dùng cho bài khóa luận và bài báo cáo thực tập của mình.

Xem thêm: dịch vụ làm khóa luận thuê

Các bạn có thể xem trực tiếp tại đây hoặc download bản word ở cuối bài viết.

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

š š ›

BẢN NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP

Công ty:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người nhận xét: ……………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..…………………….

Họ tên sinh viên:………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên…………………….Lớp:…………..……….Khóa:………..………………..

thuộc khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Thời gian thực tập từ ……………..……………… đến ngày ……………………………………..

 1. VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
 2. Nội dung công việc được phân công: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 1. Xếp loại chung: ¨ Tốt      ¨  Khá        ¨ Trung Bình            ¨ Kém

 

 1. VỀ Ý THỨC KỶ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
 2. Việc chấp hành nội quy của công ty: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 1. Tinh thần làm việc của sinh viên: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 1. Thái độ của sinh viên: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

 • NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP
 1. Ưu điểm nổi bật: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 1. Khuyết điểm: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 1. Các đề nghị: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………., ngày … tháng… năm 20…

Người phụ trách hướng dẫn                                                               Đại diện công ty

(Ký tên, đóng dấu)

Link download bản nhận xét của đơn vị thực tập tại đây

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi làm báo cáo thực tập hay làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thuê của Tri thức cộng đồng, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc cho bạn.