Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn
5 (100%) 2 votes

Dưới đây là yêu cầu chung về cách trình bày luận văn, để thuận tiện cho việc trình bày, luận văn trong quy định này được hiểu đó là chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án. Học viên được hiểu là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 

1. Yêu cầu chung về cách trình bày

1.1. Ngôn ngữ

Trong luận văn chỉ dùng tiếng Việt, không sử dụng tiếng nước ngoài (kể cả đồ thị, biểu đồ, hình vẽ,…); trường hợp cần chú giải bằng thuật ngữ và danh pháp khoa học (tiếng La tinh) thì phải được đặt trong dấu ngoặc đơn và in nghiêng.

Thuật ngữ: Đối với tiếng Việt thì căn cứ vào những quy định trong tự điển bách khoa làm căn cứ, tuy nhiên nếu có trường hợp từ có hai cách viết thì nên chọn một và thống nhất trong cả bài viết.

Trình bày: Đối với tên khoa học thì in nghiêng, không gạch dưới; không viết hoa sau dấu hai chấm nếu chỉ làm rõ nghĩa, nếu là một câu thì viết hoa chữ đầu. Các danh từ riêng là từ kép thì phải viết hoa cả hai từ (ví dụ: Cần Thơ, Vĩnh Long,..) và từ chỉ vùng hay vị trí địa lý thì cũng viết hoa (ví dụ: phía Bắc, phía Đông,..) (có thể xem thêm chi tiết trong Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Phụ lục VI: Viết hoa trong văn bản hành chính của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

1.2. Kiểu chữ và cỡ chữ

Bài luận văn phải thống nhất kiểu và cỡ chữ. Kiểu chữ quy định là Times New Roman và cỡ chữ 13. Một số trường hợp khác cỡ chữ 13 sẽ được quy định cụ thể.

1.3. Khổ trang, lề trang và cách khoảng (Tab)

Giấy A4 (21 x 29,7 cm), giấy trắng chất lượng tốt. Lề trái 4,0 cm; Lề phải, trên, dưới: 2,5 cm. Header và footer 1,0 cm. Không ghi tên đề tài, tên học viên, cán bộ hướng dẫn ở đầu trang và cuối trang.

1.4. Cách dòng (hàng)

Luận văn phải được trình bày cách dòng là 1,2 (line spacing=1,2). Tuy nhiên, các trường hợp sau thì cách dòng là 1: Tài liệu tham khảo, bảng, hình, phụ lục, ghi chú cho bảng,…

Giữa các mục và đoạn văn phía trên cách dòng 6 (thực hiện paragraph spacing before 6 pt và after 0 pt).

Các dấu cuối câu (phẩy, chấm, hai chấm…) phải nằm liền với từ cuối cùng và từ kế tiếp cách một ký tự trống. Nếu cụm từ đặt trong dấu ngoặc thì dấu ngoặc phải liền với từ đầu tiên và từ cuối cùng.

1.5. Chương, mục và đoạn

1.5.1. Chương: Mỗi chương phải được bắt đầu một trang mới. Tên chương đặt ở bên dưới chữ “Chương”. Chữ “Chương” được viết hoa, in đậm và số chương là số Á Rập (1,2,…) đi ngay theo sau và được đặt giữa. Tên chương phải viết hoa, in đậm, cỡ chữ 14.

1.5.2. Mục: Các mục của đề tài được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với chỉ số thứ nhất là chỉ số chương.

– Mục cấp 1: Số thứ tự mục cấp 1 được đánh theo chương, số thứ tự số Á Rập sát lề trái, chữ hoa, in đậm.

– Mục cấp 2: Được đánh theo mục cấp 1, số thứ tự Á Rập, chữ thường, in đậm. Cách lề trái 1,0 cm.

– Mục cấp 3: Được đánh theo mục cấp 2, số thứ tự Á Rập, chữ nghiêng, in đậm. Cách lề trái 1,0 cm.

1.5.3. Đoạn: Có thể dùng dấu gạch ngang, hoa thị, số hoặc theo mẫu tự thường, cách lề 1,0 cm, chữ thường, in nghiêng.

Sau các chương và mục không dùng dấu chấm hoặc dấu hai chấm.

2. Yêu cầu về bố cục

Thông thương bố cục của của một luận văn như sau:

TT Mô tả Ghi chú
1. Trang bìa chính Không tính số trang
2. Trang bìa phụ Không tính số trang
3. Trang chấp nhận của hội đồng Dành cho luận văn cao học
4. Lời cảm tạ
5. Trang kính tặng (nếu có)
6. Tóm tắt tiếng Việt Dành cho Cao học, NCS
7. Tóm tắt tiếng Anh Dành cho Cao học, NCS
8. Trang cam kết kết quả
9. Trang nhận xét của cơ quan thực tập Dành cho Đại học
10. Mục lục
11. Danh sách bảng
12. Danh sách hình
13. Danh mục từ viết tắt
14. Phần chính luận văn

– Chương 1: Giới thiệu

– Chương 2: Tổng quan tài liệu

Áp dụng cho Cao học và Nghiên cứu sinh.

– Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

– Chương 4: Giới thiệu tổng quan vấn đề nghiên cứu

– Chương 5: Kết quả và thảo luận.

Tùy theo đề tài có thể chia làm nhiều chương

Chương …: Kết luận và kiến nghị

15. Tài liệu tham khảo
16. Phụ lục

2.1. Trang bìa chính, bìa phụ

Luận văn sau khi chỉnh sửa, in chính thức sẽ đóng bìa cứng, chữ vàng, in chữ hoa, kiểu chữ New Times Roman, màu của luận văn theo quy định. (xem phụ lục 1)

Riêng đối với chuyên đề, tiểu luận đại học, luận văn đại học không cần sử dụng bìa cứng.

Màu luận văn:

– Chuyên đề: Màu vàng
– Tiểu luận đại học: xanh dương nhạt
– Luận văn đại học: xanh lá cây
– Luận văn thạc sĩ: xanh dương đậm
– Luận án tiến sĩ: đỏ đậm

2.2. Trang tóm tắt 

Khoảng 200 – 350 từ đối với luận văn cao học và 500 – 700 từ đối với luận án tiến sĩ. Tóm tắt trình bày 4 nội dung chính:

– Giới thiệu chủ đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.

– Mô tả một số phương pháp nghiên cứu chính của nghiên cứu.

– Tóm lược các kết quả nghiên cứu đã đạt được và các nhận định chính.

– Các kết luận và đề xuất chính.

Trong phần tóm tắt của luận văn nên tránh dùng hình, bảng và không trích dẫn tài liệu tham khảo.

2.3. Lời cảm tạ

Thường là lời cảm tạ đến người hướng dẫn, người giúp đỡ, người/đơn vị tài trợ/dự án/đề tài để luận văn được hoàn thành.

Mẫu:

LỜI CẢM TẠ

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

            ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                       Người thực hiện

 

2.4. Trang xác nhận của Hội đồng (dành cho Cao học)

Trang này gồm tất cả chữ ký, tên của các thành viên hội đồng và cán bộ hướng dẫn xác nhận kết quả bảo vệ luận văn cao học. (xem phụ lục 2).

2.5. Trang cam kết kết quả

Mẫu:

TRANG CAM KẾT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                        Người thực hiện

 

Nếu học viên sử dụng số liệu của đề tài hay dự án nào đó thì phải có giấy xác nhận cho phép sử dụng số liệu của chủ nhiệm đề tài, dự án để lưu hồ sơ của học viên)

Mẫu:

TRANG CAM KẾT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi trong khuôn khổ của đề tài/dự án ………. Tên dự án ………. Dự án có quyền sử dụng kết quả của luận văn này để phục vụ cho dự án.

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                                                       Người thực hiện

2.6. Mục lục

Trình bày chi tiết tối đa đến mục cấp 2, số trang. Riêng phần phụ lục thì không trình bày chi tiết.

Mẫu:

MỤC LỤC

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………………………. 1

1.1 Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………………. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát……………………………………………………………………………………….. 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………………………………………….. 2

 

2.7. Danh sách bảng

Liệt kê chính xác tên của các bảng trong bài viết và trong phần phụ lục và số trang tương ứng.

Mẫu:

DANH SÁCH BẢNG

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Bảng 3.1 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng BIDV Sóc Trăng…………………… 28

Bảng 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2010 – 2012 30

2.8. Danh sách hình

Liệt kê chính xác tên của các hình trong bài viết và trong phần phụ lục và số trang tương ứng.

Mẫu:

DANH SÁCH HÌNH

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

Trang

Hình 2.1 Sơ đồ quy trình tín dụng tại Ngân hàng BIDV Sóc Trăng………………………. 13

Hình 2.2 Sơ đồ quy trình tín dụng tại Ngân hàng BIDV Sóc Trăng ……………………… 24

2.9. Danh mục từ viết tắt

Trình bày đầy đủ các thuật ngữ viết tắt trong bài viết, trong bài viết phải viết đầy đủ cho lần đầu tiên và kèm theo từ viết tắt. Ví dụ: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các đơn vị đo lường không cần trình bày.

Mẫu:

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

ĐBSCL                       :           Đồng bằng sông Cửu Long

ĐHCT             :           Đại học Cần Thơ

BNN-PTNN   :           Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2.10. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả những tài liệu đã được trích dẫn trong bài viết, cần phải viết chính xác tên và họ để người đọc có thể truy tìm tài liệu khi cần. Áp dụng tiêu chuẩn của Harvard (Xem phụ lục 1).

Lưu ý: Tất cả các tác giả được trích dẫn trong bài viết thì phải ghi ở phần tài liệu tham khảo và ngược lại tất cả các tài tiệu tham khảo thì phải được trích dẫn trong bài viết, tránh liệt kê thiếu hay dư tài liệu tham khảo.

2.11. Phụ lục

Đặt ngay sau phần tài liệu tham khảo. Phụ lục là phần số liệu thô, các bảng xử lý thống kê, hình vẽ, hình chụp, các bảng số liệu ít quan trọng không đưa vào bài viết, bảng câu hỏi,.… Có thể nhóm chúng thành phụ lục lớn theo chủ đề.

3. Một số lỗi cần tránh khi làm luận văn

3.1. Lỗi trong tài liệu tham khảo

Học viên thường phân tài liệu tham khảo (TLTK) thành các mục khác nhau như mục tác phẩm; mục các bài báo, tạp chí,…  và xếp tên tác giả theo A, B, C,… trong các mục này. Như vậy, trái với quy định là TLTK chỉ được phân thành hai mục: mục tiếng Việt và mục tiếng nước ngoài [2], [3], trong đó, các TLTK đều bình đẳng nhau về thứ tự. Sau mục TLTK tiếng Việt là mục bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và số thứ tự của mục này phải tiếp theo số thứ tự của TLTK tiếng Việt.

Đối với TLTK có “nhiều tác giả” hay không có tên tác giả, học viên không biết căn cứ vào đâu để xếp thứ tự. Xếp theo vần “N” (nhiều tác giả..) hay xếp theo tên một tác giả bất kỳ; xếp theo tên nhà xuất bản hay lấy chữ cái đầu của tên bài tham thảo… Lúc đó, học viên thường xếp một cách tuỳ tiện và dẫn đến xếp sai. Những lỗi thường gặp nhất là xếp theo vần N (nhiều tác giả) hoặc lấy chữ cái đầu của tên TLTK để xếp.

Trong những trường hợp như vậy, chỉ có 2 cách để xếp thứ tự TLTK: chọn tên tác giả là người chủ biên hoặc lấy tên cơ quan ban hành, ấn hành TLTK đó mà xếp thứ tự [2] [3]. Ví dụ như TLTK là từ điển thì lấy tên người chủ biên; tuyển tập nhiều tác giả thì lấy cơ quan ban hành hoặc lấy tên cơ quan chịu trách nhiệm xuất bản tài liệu này nếu trường hợp không có cơ quan ban hành để xếp thứ tự.

Đối với tác giả là người nước ngoài: Nhiều luận văn đã xếp sai thứ tự hoặc sai mục. Ở đây cần chú ý: nếu tài liệu này ở dạng nguyên bản thì xếp sang mục tiếng nước ngoài, nếu đã được dịch sang tiếng Việt thì phải xếp vào mục tiếng Việt và trong trường hợp đó phải lấy chữ cái đầu của họ tác giả mà xếp thứ tự chung với các tài liệu tiếng Việt khác.

Cột ghi thứ tự trong danh mục TLTK phải rõ ràng, thẳng hàng và không có các dòng (chữ) khác che khuất [2]. Muốn thế, nếu TLTK nhiều hơn một dòng thì từ dòng thứ 2 trở đi phải lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm [3]. Điều này sẽ làm nổi rõ số thứ tự của TLTK.

Theo thông lệ, trong danh mục TLTK không ghi học hàm, học vị của tác giả TLTK được sử dụng.

3.2. Lỗi ở trang bìa và phụ bìa

Học viên thường xếp sai thứ tự về các mục ở bìa và trang phụ bìa. Để tránh sai sót, học viên phải tuân thủ đúng thứ tự các mục tại điểm 2.2 dưới đây [2]

Các mục ở trang bìa và trang phụ bìa phải tuân thủ theo thứ tự sau:

a) Cơ sở đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm)

b) Tên tác giả (ghi ngay họ tên tác giả luận văn, không ghi tên tác giả: …)

c) Tên đề tài (ghi ngay tên đề tài luận văn, không ghi tên đề tài: …)

d) Tên chuyên ngành đào tạo: …

e) Mã số chuyên ngành: …

g) Luận văn Thạc sĩ ..”*”.

h) Người hướng dẫn khoa học:…

i) Huế, năm …

Cần chú ý rằng ở trang Phụ bìa phải có đầy đủ và đúng thứ tự của tám (8) mục ghi ở trên (từ a đến i); còn ở trang Bìa chỉ ghi 5 mục a, b, c, g, i mà không ghi 3 mục d, e, h.  3.3. Một số luận văn cũng hay ghi nhầm tên chuyên ngành (tại “*”).

Ví dụ: có luận văn ghi “Thạc sĩ khoa học Văn học Việt Nam”, “Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số”,.. như vậy là sai, mặc dù học viên đang học chuyên ngành Văn học Việt Nam hay chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số. Cần lưu ý quy định chung như sau: cho dù học chuyên ngành nào nhưng tên Thạc sĩ chỉ được ghi tên ngành lớn của chuyên ngành đó [2].

Theo quy định này thì các trường hợp trên ghi đúng là “Thạc sĩ Ngữ văn”, “Thạc sĩ Toán học”. Đối với một số chuyên ngành về Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn, Quản lý giáo dục thì ghi là “Thạc sĩ Giáo dục học” mà không nên ghi là Thạc sĩ Khoa học giáo dục, vì theo từ chuẩn trong các văn bằng Thạc sĩ (Tiến sĩ) do Bộ GD-ĐT qui định cho các chuyên ngành đó đã ghi rõ là Thạc sĩ (Tiến sĩ) Giáo dục học.

3.3. Lỗi trong đánh số trang luận văn

Đánh thiếu số trang: Ở nhiều luận văn việc đánh số trang bắt đầu từ phần mở đầu (lý do chọn đề tài) trở đi mà không phải bắt đầu từ mục lục như quy định. Chẳng hạn như trang ghi chú các chữ viết tắt hay trang ghi chú các hình vẽ – biểu bảng phải đưa vào ngay sau trang mục lục và trước phần nội dung, nhưng một số luận văn lại đưa lên trước trang mục lục, nên khi đánh số trang các trang này bị bỏ sót.

Nhiều luận văn thường có số trang vượt quá quy định (50 trang đối với các chuyên ngành KHTN, 80 trang đối với các chuyên ngành KHXH, KHGD). Số trang quy định này không kể phần phụ lục và có thể dôi thêm 10%. Trường hợp các luận văn không thể rút gọn được số trang thì có thể nghiên cứu để đưa một số trang vào phần phụ lục.

3.4. Lỗi trong tóm tắt luận văn

Nhiều bản tóm tắt luận văn không ghi tên người hướng dẫn khoa học, cho dù tóm tắt đó có đầy đủ trang bìa và phụ bìa. Để tránh lỗi này học viên có thể dùng toàn bộ nội dung ở trang phụ bìa của luận văn (gồm đầy đủ 8 mục nêu ở 2.2) để làm trang bìa của tóm tắt. Trong trường hợp này, tóm tắt không cần trang phụ bìa.

Yêu cầu về hạn chế trang và thu nhỏ tóm tắt đã làm cho các biểu bảng – hình vẽ trong tóm tắt thường bị trôi sang trang khác. Vì vậy, học viên cần kiểm tra kỹ lưỡng bản tóm tắt luận văn trước khi nộp chính thức.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm luận văn, hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng Dịch Vụ Viết Luận Văn. Với kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất.

3.5. Lỗi trong phụ lục

Nhiều luận văn không đánh số trang phụ lục theo quy định. Việc đánh số trang phụ lục không được kế tiếp số thứ tự các trang luận văn đã đánh số trước đó (tức là số

thứ tự của phụ lục không kế tiếp số thứ tự trang TLTK mà bắt đầu từ trang số 1 trở đi và phải thêm ký hiệu “P” vào trước số trang để phân biệt với trang nội dung luận văn, ví dụ P.1, P.2… Ngoài những lỗi thường gặp về việc trình bày luận văn như đã đề cập ở trên, nhiều luận văn còn mắc phải nhiều lỗi trong việc định dạng văn bản bằng vi tính như: cỡ chữ (size), khoảng cách dòng (line spacing), khoảng cách đoạn (paragraph spacing), định dạng trang (page setup). Để tránh các sai sót này, học viên phải tuân thủ chặt chẽ văn bản hướng dẫn về trình bày luận văn do Trường ĐHSP Huế ban hành ngày 28/04/2003 [3] trong khi đánh máy và in ấn luận văn.

Kết luận:

Tóm lại, để làm luận văn Thạc sĩ được hoàn hảo, học viên cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết các văn bản hướng dẫn, cẩn trọng trong lúc trình bày, đánh máy và in ấn. Đặc biệt là cần phải đọc lại nhiều lần để phát hiện các sai sót trước khi đóng quyển để nộp chính thức. Người hướng dẫn luận văn cũng nên nhắc nhở học viên trong quá trình sữa chữa luận văn, nhằm xây dựng các luận văn Thạc sĩ phong phú về nội dung và đảm bảo về hình thức.

 

Tri Thức Cộng Ðồng