Vai trò của nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực

 Nguyễn Thị Thanh    
Vai trò của nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực
5 (100%) 1 vote

Vai trò của nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực là gì?

1.Khái niệm và vai trò của nguồn nhân lực

a. Khái niệm nguồn nhân lực

Theo Liên Hợp quốc thì “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước”.

Ngân hàng thế giới cho rằng: nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân. Như vậy, nguồn nhân lực được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác như vốn tiền tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên.

b.Vai trò của nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực xưa nay vẫn luôn là vấn đề quan trọng mang tính quyết định sức mạnh của đất nước đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt vì vậy một quốc gia muốn giàu mạnh thì phải dựa vào chính sức mạnh nội tại, sức mạnh từ con người. Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế cũng đã khẳng định tầm quan trọng của con người.

Vai trò của nguồn nhân lực

Vai trò của nguồn nhân lực

2.Quản lý nguồn nhân lực là gì? Vai trò của quản lý nguồn nhân lực

1.Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực, xét trong phạm vi của một tổ chức được hiểu là tổng thể các hoạt động sắp xếp, tổ chức, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra… các quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng con người lao động nhằm thu hút tài năng, phát huy cao nhất tiềm năng của các cá nhân trong việc đáp ứng các nhu cầu, mục tiêu định trước của tổ chức hoặc trong toàn xã hội với hiệu quả cao và chi phí thấp nhất.

Do đó, quản lý nguồn nhân lực là một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý của tổ chức. Tổ chức hoạt động có hiệu quả hay không, có đạt được mục tiêu đặt ra của tổ chức hay không phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong tổ chức.

Và một cách lôgic, hiệu quả làm việc của các cá nhân này bên cạnh việc phụ thuộc vào năng lực của mỗi cá nhân thì yếu tố quan trọng bậc nhất là hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức được tiến hành như thế nào. Rõ ràng, nếu quản lý nguồn nhân lực tốt thì nó sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của tổ chức, giúp tổ chức đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra một cách tối ưu nhất.

Vai trò quyết định của quản lý nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động của tổ chức được thể hiện rõ ràng qua 2 nội dung cơ bản:

– Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận chủ yếu trong quản lý một tổ chức;

– Quản lý nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đưa đến hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực là gì?

2.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực là gì?

Thứ nhất, Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận chủ yếu trong quản lý một tổ chức.

Có thể nói, mọi quá trình diễn ra trong tổ chức đều thông qua hoạt động của con người và họ nằm ở trung tâm của quá trình quản lý. Chỉ có con người mới có thể kết hợp được các bộ phận khác lại với nhau và cùng phục vụ cho việc đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Như vậy, vai trò của con người trong tổ chức là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, để hoạt động của con người thực sự đáp ứng yêu cầu quản lý thì nhất thiết họ phải được tổ chức, quản lý một cách khoa học thông qua bộ phận quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức.

Tham khảo thêm: Lý luận chung về tuyển dụng nguồn nhân lực

Thứ hai, Quản lý nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định đưa đến hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

– Vai trò của con người đối với sự phát triển của xã hội

Con người là chủ thể của xã hội. Mọi hoạt động, quá trình trong xã hội xét đến cùng đều hướng tới mục tiêu phục vụ cho lợi ích của con người. Do vậy, con người là mục tiêu của mọi quá trình trong sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Đồng thời con người cũng là động lực, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Điều này được thể hiện qua hai nội dung cơ bản:

+ Con người là nhân tố tiêu thụ sản phẩm xã hội: sản xuất chỉ được phát triển khi có nhu cầu, rõ ràng không xuất hiện nhu cầu ở con người thì không thể có sản xuất. Con người với nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của mình đã góp phần vào việc tiêu thụ  các sản phẩm hàng hóa mà xã hội làm ra. Sự phát triển của xã hội sẽ bị đình trệ nếu như sản phẩm xã hội không được tiêu thụ. Điều này sẽ làm đảo lộn trật tự xã hội và có thể dẫn tới sự suy vong của cả một xã hội.

+ Con người là chủ thể tạo ra sản phẩm: để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của mình thì con người đã không ngừng sử dụng não bộ, sử dụng tính năng động xã hội của mình để tìm tòi, sáng tạo ra các loại sản phẩm khác nhau, có những tính năng ngày càng hiện đại, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội loài người.

– Vai trò của con người đối với hoạt động của tổ chức

Vai trò của con người đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức thể hiện qua 2 mặt cơ bản như sau:

+ Con người đóng góp sức lao động của mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu mà tổ chức đã đề ra. Như đã trình bày quá trình sản xuất được thực hiện dựa trên sự kết hợp của 3 yếu tố cơ bản là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động.

Trong đó, sức lao động là yếu tố động, quyết định năng suất lao động. Sự đóng góp sức lao động của con người vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thông qua việc đóng góp cả thể lực và trí lực con người vào quá trình này.

+ Con người là chủ thể của tất cả các hoạt động quản lý của tổ chức: Trong mọi quá trình hoạt động của tổ chức đều có dấu ấn của con người, hay nói cách khác con người chính là chủ thể của tất cả các hoạt động diễn ra trong tổ chức.

– Vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

+ Tạo nên sự thống nhất ý chí giữa các cá nhân, các bộ phận trong hệ thống tổ chức: Rõ ràng, tổ chức là sự kết hợp của nhiều bộ phận cấu thành, song để tất cả các bộ phận cùng hướng tới thực hiện mục tiêu chung của tổ chức thì cần có cơ chế đảm bảo sự tham gia của họ vào hoạt động chung.

Và điều này chỉ thực hiện được khi có một bộ phận chuyên trách đứng ra quản lý con người, hoạch định các chính sách nhân lực đảm bảo cho con người được đáp ứng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần.

+ Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, qua đó định hướng cho sự phát triển của tổ chức trong tương lai: Sự hạn chế hay thu hút thêm nhân lực sẽ là yếu tố quan trọng để thu hẹp hay mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức.

+ Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và tổ chức: Sự phát triển của tổ chức chỉ có được một cách bền vững, lâu dài thông qua sự phát triển của từng cá nhân trong tổ chức. Với những chính sách về tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ, khuyến khích, đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức sẽ là cơ sở để mỗi cá nhân cống hiến hết mình vì sự phát triển của tổ chức.

+ Tạo môi trường thích hợp cho sự phát triển của tổ chức, cá nhân: yếu tố quyết định đến sự gắn bó của con người đối với tổ chức chính là môi trường làm việc. Vấn đề lương, thưởng cũng rất quan trọng đối với nhân lực, tuy nhiên cái chính vẫn là môi trường làm việc.

Môi trường đó có tạo tối đa điều kiện cho họ phát huy hết năng lực của mình và công nhận năng lực của họ hay không sẽ quyết định đến việc họ có cống hiến hết mình cho tổ chức và gắn bó với tổ chức hay không.

Như vậy, quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức phải quan tâm đến việc tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, công bằng để thu hút mọi khả năng và tiềm năng của con người vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Vai trò của nguồn nhân lực vô cùng quan trọng, nó như là năng lực cốt lõi của mỗi tổ chức, là yếu tố tạo ra sự khác biệt và mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Mặt khác các hoạt động nguồn nhân lực cũng cần có sự kết hợp nhau để hợp lực tạo ra khả năng bảo đảm sự thành đạt mục tiêu của tổ chức.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp Dịch vụ làm thuê báo cáo, Nhận viết courcework thuê, Viết luận văn thạc sĩ thuê,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé