Tham khảo luận văn về Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho Sinh viên

5 (100%) 1 vote

Tri Thức Cộng Đồng chuyên các dịch vụ Viết báo cáo thực tập, Dịch vụ viết luận án tiến sĩ, Giá viết luận văn thuê xin chia sẻ 1 đề tài luận văn về Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng – An ninh tại 1 trung tâm giáo dục quốc phòng cụ thể.

LỜI CẢM ƠN LUẬN VĂN

Với tình cảm chân thành và trân trọng nhất, tác giả xin cảm ơn:

Ban Giám hiệu, Phòng Sau Đại học, …….

Quý thầy giáo, cô giáo trực tiếp giảng dạy, quản lý và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu;

Lãnh đạo cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng – Đại học sư phạm Hà Nội 2  đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả trong việc cung cấp số liệu và tư vấn khoa học trong quá trình thực hiện đề tài;

Đồng nghiệp, gia đình, bạn bè đã quan tâm, động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu;

Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vi Thái Lang, người thầy, người hướng dẫn khoa học đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành việc nghiên cứu đề tài luận văn này.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song khả năng còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy, cô giáo và đồng nghiệp tiếp tục chỉ dẫn, góp ý thêm để luận văn được hoàn thiện.

Hà Nội, tháng  năm 2015

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

           Đoàn Văn Sơn

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết rằng nội dung của bản luận văn này chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng cao học nào cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bằng nào khác.

Tôi cũng xin cam kết thêm rằng bản Luận văn này là nỗ lực cá nhân tôi. Các kết quả, phân tích, kết luận trong luận văn này (ngoài các phần được trích dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi.

Tham khảo luận văn nghiên cứu về Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho Sinh viên
Tham khảo luận văn nghiên cứu về Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho Sinh viên
[related_news]

Tham khảo thêm các bài viết khác:

30 mẫu đề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo dục hay nhất

Vai trò của giáo dục đối với xã hội việt nam trong bối cảnh hiện nay

[/related_news]

LỜI MỞ ĐẦU LUẬN VĂN

1/ Lý do chọn đề tài

Giáo dục là phương pháp, biện pháp hìn thành nhân cách của con người nhanh nhất. Trong xã hội hiện đại, những dân tộc, quốc gia nào lựa chọn đầu tư cho giáo dục, quan tâm phát triển giáo dục là những quốc gia phát phiển nhất. Do vậy, quản lý giáo dục là hoạt động thiết thực góp phần quan trọng trong thực hiện những mục tiêu của giáo dục – trong đó quản lý giáo dục đạo đức là một bộ phận đặc thù có tính chất nền tảng của giáo dục trong nhà trường xã hội chủ nghĩa.

Trước sự đổi mới và tiến bộ của xã hội thì những quan điểm đạo đức truyền thống cũng dần chịu ảnh hưởng bởi văn hóa nước ngoài. Chính sự ảnh hưởng này đã thay đổi phần nào nhận thức trong từng gia đình, từng người dân Việt Nam nhất là thế hệ trẻ. Do đó để thực hiện mục tiêu của giáo dục như đã xác định tại Luật giáo dục 2005 (sửa đổi năm 2009) nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tuởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua hơn 15 năm đổi mới về cơ chế thị trường, nước ta đã đạt được những thành tựu về mặt kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên nhưng bên cạnh đó những tiêu cực của cơ chế thị trường đã tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bão, lập thân, lập nghiệp; mặt khác những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp, chạy theo thành tích đã làm cho một số trường nặng về dạy chữ hơn là dạy người, những tiêu cực trong dạy thêm và học thêm làm cho tình cảm thầy và trò bị tổn thương, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc bị mai một dần.

Trong Thông báo kết luận của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năn 2020 có viết: “…việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, về truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, về Đảng, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân cho học sinh, sinh viên chưa được chú ý đúng mức về cả nội dung và phương pháp, giáo dục phổ thông chỉ mới quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, chưa quan tâm đúng mức đến dạy “người”, kỹ năng sống và “dạy nghề” cho thanh, thiếu niên”.

Đạo đức là nhân tố cốt lõi trong nhân cách mỗi con người. Đối với giáo dục đạo đức cho sinh viên, thanh niên hiện nay cần giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độc khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển khinh tế – xã hội củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước tình hình này trong những năm qua các cấp, ngành, đặc biệt là ngành giáo dục đã quan tâm đầu tư chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho các thế hệ học sinh, sinh viên. Vấn đề giáo dục được coi là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường nói chung và của các Trung tâm giáo dục quốc phòng nói riêng. Tuy nhiên, thưc trạng đạo đức ứng xử của sinh viên còn nhiều biểu hiện đáng lo ngại.

Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II được thành lập theo Quyết định số: 2630/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 10 năm 1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có vai tr đảm nhiệm giảng dạy môn GDQP-An ninh cho sinh viên của 18 trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc tổ chức quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung, quản lý  hoạt động đạo đức cho sinh viên nói riêng, những năm qua Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đã có nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý chặt chẽ việc dạy học môn học này. Nhờ đó mà chất lượng dạy học ở Trung tâm đã có nhiều tiến bộ trên một số mặt, phong trào học tập sôi nổi, từng bước được nâng lên, việc duy trì các chế độ nền nếp, giáo dục nếp sống cho sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên chất lượng giáo dục nói chung và quản lý hoạt động đạo đức cho sinh viên nói riêng còn nhiều hạn chế và chưa thực sự được coi trọng.

Trong những năm qua, mặc dù Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 cũng đã quan tâm nhiều hơn đến giáo dục các giá trị đạo đức cho sinh viên đến học tập và rèn luyện tại Trung tâm. Tuy nhiên, trong quá trình quản lí tổ chức và thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế bất cập như: Đội ngũ cán bộ quản lí khung sinh viên không chuyên trách thường phải kiêm nhiệm làm nhiều công việc khác nhau, sự phối hợp giữa các phòng, khoa chức năng trong Trung tâm có lúc còn chưa chủ động phối hợp. Các hoạt động tổ chức đoàn thể có lúc còn đơn điệu, chưa thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, vai trò của cán bộ, giảng viên trong công tác quản lí giáo dục chưa thực sự quan tâm và sát sao trong việc rèn luyện và nhắc nhở sinh viên. Trước những yêu cầu của thực trạng đòi hỏi công tác quản lí hoạt động đạo đức cho sinh viên cần được đổi mới. Đổi mới công tác quản lí hoạt động đạo đức cho sinh viên nhằm giáo dục sinh viên tự giác tích cực trong học tập, sự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức; tác phong nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan nêu trên, tôi chọn đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học Giáo dục quốc phòng – An ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 hiện nay” làm đề tài luận văn nghiên cứu. Nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quan lý hoạt động đạo đức cho sinh viên học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, với mong muốn đào tạo ra những người lao động giói về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, xứng đáng với thương hiệu của đơn vị đào tạo môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.

Link download tham khảo chi tiết đề tài luận văn tại đây

Xem thêm:

2/ Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đạo đức cho sinh viên để nâng cao đạo đức cho sinh viên.

3/ Nhiệm vụ nghiên cứu

a/Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên

b/Khảo sát, phân tích thực trạng của việc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

c/Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

4/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a/Đối tượng nghiên cứu

Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2.

b/Địa bàn nghiên cứu

Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

c/Khách thể khảo sát:

Tổng số khách thể khảo sát là: 285 người, bao gồm:

Lãnh đạo trung tâm và cán bộ quản lý, giáo viên là 35 người

Sinh viên là 250 người

5/ Phương pháp nghiên cứu

a/Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

b/Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

– Phương pháp điều tra bằng phiếu

– Phương pháp quan sát

– Phương pháp phỏng vấn

– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

– Phương pháp nghiên cứu điển hình…

c/Phương pháp toán thống kê

          Sử dụng các công thức toán thống kê như tính tần suất, điểm trung bình, hệ số tương quan… để định lượng kết quả nghiên cứu của luận văn.

6/Giả thuyết khoa học

Tuy Ban Giám đốc Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đã quan tâm và áp dụng một cách đồng bộ quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2, nhưng giáo dục đạo đức và quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần được giải quyết. Nếu việc quản lý giáo dục đạo đức được thực hiện trên cơ sở khoa học thì chất lượng công tác Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên học GDQP – An ninh ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 sẽ được nâng cao.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50