Tham khảo luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến

Đánh giá bài viết

Tri Thức Cộng Đồng chuyên các dịch vụ Làm báo cáo tốt nghiệp thuêDịch vụ làm dissertation thuêNhận làm luận văn thạc sĩ xin chia sẻ luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến tham khảo.

1/ LỜI CẢM ƠN BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các Quý Thầy Cô công tác tại khoa quản trị kinh doanh – Trường Đại học ……………..

Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến thầy ………, thầy đã có những gợi ý, hướng dẫn rất quý giá để hoàn thiện luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô của Đại học …………. đã cung cấp kiến thức, nền tảng cơ bản để tôi có thể ứng dụng vào luận văn.

Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện và động viên giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đã có những góp ý quý báu để hoàn chỉnh luận văn này.

Trân trọng.

……………., ngày tháng năm 2016

Học viên

2/ THAM KHẢO MỤC LỤC CHI TIẾT

LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………………………………………………….. i

LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………………………….ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………………………………………………. iii

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………………. iv

DANH MỤC BẢNG………………………………………………………………………………………………………. x

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH ……………………………………………………………………..xi

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………..1

1.1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………………………………………………………….. 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………..2

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài……………………………………………………………….. 3

1.6 Kết cấu của luận văn……………………………………………………………………………….………………….. .3

Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN …………………………….4

2.1. Đặc điểm, khái niệm, đặc điểm nền du lịch……………………………………………..………………….. .4

2.1.1. Khái niệm về du lịch………………………………………………………………………..………………….. …4

2.1.2. Khái niệm sản phẩm du lịch…………………………………………………………..………………………..4

2.1.3. Khái niệm tài nguyên du lịch…………………………………………………………….…………………….5

2.1.4. Vị trí, vai trò của kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội………..………………..6

2.2. Lý thuyết liên quan………………………………………………………………………………………………….8

2.3. Công cụ Hoạch định chiến lược kinh doanh………………………………………….…………………24

2.3.1. Ma trận môi trường bên ngoài EFE và ma trận môi trường bên trong IFE………….………24

2.3.2. Ma trận điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – đe dọa (SWOT) [6]………………………………25

2.3.3. Ma trận QSPM………………………………………………………………………………………………….25

2.4. Các nghiên cứu trước liên quan…………………………………………………………..……………..26

2.5. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết………………………………………….………………26

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………….……………..30

3.1. phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu………………………………….…………….30

3.2. Tổng thể và mẫu nghiên cứu……………………………………………………………..…………….30

3.3 Thu thập dữ liệu………………………………………………………………………………..…………….32

3.3.1 Dữ liệu thứ cấp…………………………………………………………………………….………………32

3.3.2 Dữ liệu sơ cấp…………………………………………………………………………………..…………..33

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN……………………………………..……….34

4.1. Tổng quan về ngành du lịch huyện Hoằng Hoá……………………………………………..……….34

4.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên ngành du lịch Hoằng Hoá giai đoạn 2013 – 2015……….34

4.1.2. Phân tích cơ sở hạ tầng du lịch…………………………………………………………….…………40

4.1.3. Tài nguyên du lịch………………………………………………………………………………………..41

4.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch và cơ sở hạ tầng…………………………….……………41

4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh khu du

lịch Hải Tiến……………………………………………………………………………………………..………….43

4.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài………………………………………………………………………43

4.2.2 Phân tích môi trường ngành……………………………………………………………….……………47

4.2.3. Phân tích cơ hội và thách thức…………………………………………………………..……………53

4.3. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong……………………………………………..…………..54

4.3.1. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của ngành……………………………………………………….54

4.3.2. Nguồn nhân lực………………………………………………………………………………..…………..56

4.3.3. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch……………………………………………………..…………..58

4.3.4. Đầu tư phát triển du lịch………………………………………………………………………………..58

4.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch……………………………………………………………..59

4.3.6. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu……………………………………………………..……………62

4.4. Đề xuất chiến lược cho Khu du lịch Hải Tiến (phân tích SWOT)……………….………….63

4.4.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020…….……….63

4.4.2. Quan điểm và định hướng phát triển ngành du lịch huyện Hoằng Hoá, tỉnh

Thanh Hoá………………………………………………………………………………………………..………….64

4.4.3. Mục tiêu phát triển……………………………………………………………………………………….66

4.4.4. Đề xuất phương án chiến lược kinh doanh…………………………………………..………..66

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………..………..73

5.1 Tóm tắt lại kết quả nghiên cứu………………………………………………………………..………..73

5.2 Giải pháp…………………………………………………………………………………………….…………73

5.2.1. Giải pháp về nguồn lực tài chính……………………………………………………….………….73

5.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực………………………………………………………………………..75

5.2.3. Giải pháp về xúc tiến và quảng bá du lịch……………………………………………..……….77

5.2.4. Các giải pháp khác…………………………………………………………………………….………..78

  1. a) đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch…………………………………78
  2. b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh…………79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………..83

Tham khảo luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến
Tham khảo luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến

3/ TRÍCH CHƯƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU BÀI LUẬN HAY

3.1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài

Đối với Việt Nam, du lịch là một trong những ngành có vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng sự nghiệp đổi mới của đất nước thực hiện Chiến lược kinh doanh du lịch, ngành Du lịch đã có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Hệ thống quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương tới địa phương không ngừng đổi mới và hoàn thiện cùng với sự hình thành phát huy vai trò của Ban chỉ đạo nhà nước về du lịch.

Thanh Hoá là một tỉnh giàu tài nguyên du lịch, cả về du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn với những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đẹp. Du lịch Thanh Hoá đã sớm hình thành và đồng hành cùng du lịch cả nước phục vụ cho hàng chục nghìn lượt khách quốc tế, chuyên gia nước ngoài đến công tác và làm việc tại Thanh Hoá. Du lịch phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo việc làm và thu nhập cho các tầng lớp dân cư, nâng cao dân trí, cải thiện môi trường sinh thái, tăng thêm vẻ đẹp bộ mặt cảnh quan đô thị và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Khu du lịch Hải Tiến thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là khu du lịch sinh thái biển mới hình thành ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá). Nơi đây được biết tới với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết. Định hướng kinh doanh Khu du lịch Hải Tiến trong những năm tới là tập trung phát triển du lịch theo hướng có chất lượng, có thương hiệu, chuyên nghiệp, hiện đại; khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế của tỉnh. Tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng và chất lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc. Tuy nhiên, trong thời gian qua Khu du lịch chưa có chiến lược kinh doanh, mới chỉ có kế hoạch hoạt động hàng năm. Để phát triển ngành du lịch huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá là một huyện với lợi thế du lịch gắn với khu du lịch Hải Tiến. Trong thời gia tới để phát triển một cách bền vững đòi hỏi cần giải quyết hàng loạt vấn đề, trong đó vấn đề Hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm xây dựng một lộ trình phát triển và hướng đi đúng là một vấn đề được quan tâm hiện nay. Với những lý do trên đây, cùng với sự ham thích và mong muốn đóng góp vào công tác phát triển vào ngành du lịch của huyện Hoằng Hoá nói riêng và tỉnh Thanh Hoá nói chung, tôi chọn đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa” làm luận văn thạc sĩ của mình.

3.2 Mục tiêu nghiên cứu

a/Mục tiêu chung

Vận dụng những lý thuyết về hoạch định chiến lược để phân tích đánh giá thực trạng môi trường nội bộ và tác động môi trường bên ngoài đến quá trình kinh doanh Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá nhằm Hoạch định chiến lược kinh doanh Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

b/Mục tiêu cụ thể

– Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

– Đánh giá, phân tích thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh cho Khu du lịch Hải Tiến

– Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Khu du lịch Hải Tiến

3.3 Câu hỏi nghiên cứu

– Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh?

– Thực trạng kinh doanh của Khu du lịch Hải Tiến 2013-2015 và các yếu tố môi trường tác động đến chiến lược kinh doanh?

– Chiến lược kinh doanh Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 sẽ được hoạch định như thế nào? và những giải pháp nào để thực hiện chiến lược được lựa chọn?

3.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Những luận cứ khoa học và thực tiễn để Hoạch định chiến lược kinh doanh du lịch,toàn bộ hoạt động kinh doanh của khu du lịch: Tổng giám, giám đốc tài chính nhân viên phòng kinh doanh, và nhân viên các phòng ban trong khu du lịch , du khách .

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Không gian: Hệ thống ngành du lịch tỉnh Thanh Hoá

+ Thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thời kỳ 2013-2015 nhằm đề xuất định hướng và Hoạch định chiến lược kinh doanh du lịch đến năm 2020

Chi tiết đầy đủ bài luận văn tại đây

3.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài

a/ Ý nghĩa khoa học

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm cơ sở thực tiễn và lý luận cho chiến lược kinh doanh ở Việt Nam.

          – Góp phần hệ thống hoá cơ cở lý luận về chiến lược kinh doanh.

b/ Ý nghĩa thực tiễn

– Là tài liệu tham khảo danh cho Khu du lịch Hải Tiến và các công ty trong việc Hoạch định chiến lược kinh doanh.

Ngoài ra là nơi đảm bảo chất lượng về mọi mặt cho du khách xa đến nới đây du lịch .

3.6 Kết cấu của luận văn

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan

Chương 3. phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

[related_news]

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Thương Mại Uông Bí Quảng Ninh

Tổng hợp các đề tài luận văn du lịch dễ làm

Khái niệm và cách phân loại khách du lịch

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50