Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Kèm Hướng Dẫn Chi Tiết 2023

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Xây dựng đề cương chi tiết giúp người học đi đúng hướng và thực hiện bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh một cách thuận lợi. Vì vậy, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp và chia sẻ mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chuẩn nhất kèm hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết để bạn đọc tiện theo dõi. Tham khảo và tải ngay!

1. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chi tiết với tựa đề “Tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng” do nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thông (Khoa Kinh tế, trường Đại học SPKT Hưng Yên) thực hiện năm 2017.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hot nhất kèm hướng dẫn chi tiết.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hot nhất kèm hướng dẫn chi tiết.

1.1. Phần mở đầu bài đề cương mẫu

1.1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội, khi định hướng phát triển các lĩnh vực về chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đã xác định quan điểm phải giải quyết tốt việc "Thực hiện và hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm đời sống người nghỉ hưu được ổn định, từng bước được cải thiện", đến nay khi luật số 58/2014/QH13 thông qua và có hiệu lực sẽ  giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội, thể hiện sự gắn kết trách nhiệm giữa các thành viên trong xã hội, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất về quyền lợi trong một thể chế chính trị - xã hội bền vững…XEM TIẾP

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng công tác quản lý thu BHXH trong giai đoạn vừa qua. 

- Rút ra những bài học kinh nghiệm, những mặt còn hạn chế để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH trong hiện tại và tương lai.

- Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý thu hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh.

1.1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để làm rõ thực trạng quản lý thu BHXH tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp phân tích tổng hợp (định lượng, định tính), thống kê, so sánh.

1.2. Cơ sở lý thuyết

Trên cơ sở lý luận chung về BHXH nói chung, luận văn đã phân tích làm rõ sự cần thiết của BHXH, các khái niệm về BHXH và BHXH bắt buộc, đối tượng, chức năng, đặc điểm và vai trò của BHXH bắt buộc. Những căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc tổ chức, thực hiện thu và quản lý thu BHXH thông qua các văn bản quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam.

1.3. Nội dung dự kiến

Trong đề cương thạc sĩ quản trị kinh doanh này ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung dự kiến của đề tài được thể hiện qua 3 chương lớn:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.2. Cơ chế thu và các yếu tố cấu thành, nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH bắt buộc

1.3. Cơ sở pháp lý liên quan đến công tác thu BHXH bắt buộc

CHƯƠNG 2: Phương pháp nghiên cứu. Đánh giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.2. Mô tả đối tượng và phạm vi nghiên cứu công tác thu BHXH bắt buộc

2.3. Phương pháp luận

2.4. Những bất cập ảnh hưởng đến công tác thu BHXH trên địa bàn quận Dương Kinh

CHƯƠNG 3: Biện pháp tăng cường quản lý công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh

3.1. Định hướng thu BHXH bắt buộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 

3.2. Biện pháp tăng cường quản lý công tác thu BHXH bắt buộc trên địa bàn quận Dương Kinh

KẾT LUẬN

1.4. Danh mục tham khảo

  1. Luật BHXH Việt Nam năm 2006.
  2. Luật BHXH Việt Nam năm 2014.
  3. BHXH quận Dương Kinh (2015), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2015, phương hướng nhiệm vụ tại BHXH quận Dương Kinh 2016, Hải Phòng.
  4. BHXH quận Dương Kinh (2016), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Hải Phòng.
  5. TS. Hoàng Mạnh Cừ, Ths. Đoàn Thị Thu Hương, TS. Đoàn Minh Phụng, Ths.Nguyễn Thị Thu Hà, Ths.Nguyễn Ánh Nguyệt (năm 2011), Giáo trình BHXH (xuất bản năm 2011), Học viện Tài chính.
  6. Đỗ Văn Sinh (2012): “Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH ở Việt Nam”, Luận  án Tiến sĩ kinh tế.
  7. Võ Thành Tâm (2013), Giáo trình BHXH - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM 2013.

1.5. Kế hoạch thực hiện để hoàn thành luận văn

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả

Tìm đề tài, nghiên cứu xây dựng đề cương

07/8/2017 đến 15/9/2017

Hoàn thành đề cương

Chuẩn bị phiếu điều tra

 Điều tra, thu thập tài liệu

16/9/2017 đến 20/11/2017

Có đầy đủ tài liệu Hoàn thành phiếu điều tra

Điều tra thu thập tài liệu, thông tin  để xây dựng chương 1

21/11/2017 đến

25/01/2018

Hoàn thành bản thảo chương 1

Tổng hợp và xử lý số liệu kết quả điều tra để xây dựng chương 2,

chương 3

26/01/2018 đến 25/3/2018

Hoàn thành bản thảo chương 2, chương 3

Xây dựng nội dung Kết luận và

kiến nghị

26/3/2018 đến 25/4/2018

Hoàn thành phần Kết luận và kiến nghị

Hoàn thiện báo cáo

26/5/2018 đến 31/5/2018

Báo cáo hoàn chỉnh

2. Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh là kim chỉ nam dẫn đường cho học viên. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách xây dựng một đề cương hoàn chỉnh. Đừng lo, Tri Thức Cộng Đồng sẽ mách bạn cách viết đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn nhất hiện nay.

Hướng dẫn cách viết đề cương thạc sĩ quản trị kinh doanh

Hướng dẫn cách viết đề cương thạc sĩ quản trị kinh doanh

2.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh tường bao gồm các nội dung sau:

- Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài: Ở nội dung này, nghiên cứu sinh cần trình bày, làm rõ lý do lựa chọn đề tài cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, những câu hỏi nghiên cứu được đặt ra cần phải trả lời và các giả thiết nghiên cứu (nếu có). 

- Mục tiêu nghiên cứu: Học viên lần lượt trình bày mục tiêu nghiên cứu của đề tài theo 2 dạng mục tiêu:

  • Mục tiêu tổng quát: Đây là mục tiêu bao quát nhất của đề tài được đặt ra nhằm hướng tới giải quyết vấn đề gì cho nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.
  • Mục tiêu cụ thể: Bao gồm những mục tiêu cụ thể để làm rõ cho mục tiêu tổng quát phía trên.

- Đối tượng nghiên cứu: Học viên cần làm rõ đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là gì? Đó là người, sự vật hay hiện tượng cụ thể nào?

- Phạm vi nghiên cứu: Tại mục này, người viết làm rõ các khía cạnh liên quan đến phạm vi nội dung (lĩnh vực nào?), phạm vi không gian (diễn ra ở đâu?), phạm vi thời gian (thực hiện khi nào?). Lưu ý cần tránh nghiên cứu trong phạm vi quá rộng hoặc quá hẹp.

2.2. Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý thuyết là một nội dung bắt buộc phải có trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tại mục này, học viên cần trình bày rõ hệ thống cơ sở lý thuyết áp dụng để thực hiện nghiên cứu:

- Cơ sở lý luận chung: Học viên lần lượt trình bày, giải thích những khái niệm liên quan, các thuật ngữ chuyên ngành, đặc điểm của chủ thể nghiên cứu cùng các học thuyết cơ bản liên quan đến quản trị kinh doanh.

- Tổng quan các mô hình nghiên cứu có liên quan: Trình bày các nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã từng xuất hiện trước đây của các tác giả trong nước và quốc tế. Học viên có thể viết theo trình tự: tên tác giả (năm), tên công trình nghiên cứu, tổng quan nội dung và ý kiến cá nhân.

- Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết: Đề xuất mô hình nghiên cứu dự kiến của bản thân và các giả thuyết có liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Hướng dẫn cách viết cơ sở lý thuyết

Hướng dẫn cách viết cơ sở lý thuyết

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Người viết lần lượt liệt kê trong đề cương quản trị kinh doanh những phương pháp nghiên cứu dự kiến sẽ áp dụng trong bài luận (định tính, định lượng, thống kê, so sánh,…) và giải thích lý do chọn phương pháp đó.

2.4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu là một nội dung quan trọng chính vì thế người viết cần đưa vào đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh để tăng tính tin cậy và thuận tiện cho quá trình viết luận văn sau này.

Học viên căn cứ theo từng mục tiêu, phạm vi sử dụng, ý nghĩa khoa học và thực tiễn để đề ra kết quả nghiên cứu dự kiến phù hợp và trình bày thành bảng để tiện theo dõi, đối chiếu.

2.5. Nội dung dự kiến

Những nội dung dự kiến thể hiện trong bài luận được đưa vào đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh dưới hình thức là các chương lớn (thường là 3 chương) và trình bày theo dạng mục lục:

- CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của đề tài (Nội dung chương này phải làm rõ các cơ sở lý thuyết áp dụng, các khái niệm liên quan đến chủ đề nghiên cứu)

- CHƯƠNG 2: Thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu (Học viên lần lượt trình bày thông tin giới thiệu về đối tượng, nêu thực trạng, kết quả nghiên cứu, đánh giá vấn đề)

- CHƯƠNG 3: Giải pháp (Chiến lược) nhằm hoàn thiện vấn đề (Từ kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, học viên đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu).

Nội dung dự kiến trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nội dung dự kiến trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

2.6. Tài liệu tham khảo

Tại phần tài liệu tham khảo, người viết trích dẫn danh sách những nguồn tài liệu tham khảo dự kiến dùng làm cơ sở nghiên cứu đề tài. Lưu ý nguồn tài liệu tham khảo cần đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy cao và được trình bày theo đúng chuẩn quốc tế APA hay kiểu Harvard để đảm bảo tính học thuật cho bài luận.

2.7. Kế hoạch thực hiện đề tài

Một nội dung nữa mà bạn đọc cần lưu tâm khi viết đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đó là kế hoạch thực hiện đề tài. Ở phần này người viết cần trình bày những việc làm cụ thể trong từng giai đoạn, trình tự thực hiện công việc và khoảng thời gian dự kiến cho từng hoạt động.

Kế hoạch thực hiện đề tài đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh luôn yêu cầu rất cao về tính học thuật. Nếu bạn đang gặp khó khăn và không có nhiều thời gian hoàn thành luận văn, hãy liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng. Với đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, trung tâm cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh uy tín, chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. 

3. Hình thức trình bày đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh 

Một bản đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh ấn tượng, đúng chuẩn thì ngoài phận nội dung chi tiết còn cần phải được trình bày khoa học và đảm bảo tính thẩm mỹ.

3.1. Những yêu cầu về hình thức trình bày đề cương 

Tùy theo yêu cầu của từng trường, cơ sở giáo dục mà yêu cầu về hình thức trình bày đề cương thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng khác nhau:

- Độ dài: tối thiểu là 20 trang chưa bao gồm danh mục tài liệu tham khảo, trung bình từ 30 - 50 trang A4.

- Font chữ: Time New Roman

- Cỡ chữ: 13

- Dãn dòng: 1.5 lines

- Căn lề trên dưới, hai bên (lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên và lề dưới 2,5 cm)

- Hình ảnh bảng biểu, số liệu: Đánh số theo mục và theo đúng trình tự xuất hiện.

- Danh mục từ viết tắt: Trình bày theo trật tự bảng chữ cái ABC, gồm số thứ tự, tên viết tắt và nghĩa của từ viết tắt.

3.2. Hình thức trình bày bìa đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Bìa đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh có thể được trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo những nội dung sau:

- Tên cơ sở đào tạo

- Tên đề tài

- Thông tin người hướng dẫn

- Thông tin người thực hiện

- Thời gian thực hiện đề cương

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Để có một bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hoàn hảo thì khâu chọn đề tài đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên để chọn được một đề tài hay và được hội đồng đánh giá cao là một chuyện không hề dễ dàng. Hiểu được điều đó, Tri Thức Cộng Đồng đã chọn lọc và gửi đến bạn danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhluận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh ấn tượng nhất hiện nay. Tham khảo ngay kẻo lỡ.

Bài viết trên đây, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp và chia sẻ tới bạn mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hot nhất hiện nay kèm theo link download miễn phí. Bên cạnh đó chúng tôi còn hướng dẫn bạn cách viết đề cương đúng chuẩn học thuật. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn có một đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh hoàn hảo. Chúc bạn đọc học tốt và đạt kết quả cao.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học