Quan điểm, quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai

Đánh giá bài viết

Các quan điểm và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quốc gia chính vì thế Nhà nước đã có sự quan tâm sâu sắc đối với đất đai, điều này thể hiện ở các quan điểm sau:

1.Các quan điểm về quy hoạch sử dụng đất đai

Trước hết, quan điểm của Nhà nước đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đai. Điều 16 của Luật đất đai đã thể hiện quan điểm Nhà nước thống nhấnt và trực tiếp quản lý đất đai, phân công cho các cấp các ngành thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai thuộc đúng chức năng và thuộc quyền quản lý và sử dụng, với nội dung đã được Nhà nước quy định tại các điều 17, 18 Luật đất đai. Qua các điều 16,17,18 của Luật đất đai cho thấy qua điểm của Nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất đai là:

– Quy hoạch sử dụng đất đai phải bảo đảm cho lãnh đạo, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước.

– Quy hoạch sử dụng đất đai phải là căn cữ quan trọng cho các kế hoạch sử dụng đất đai.

– Quy hoạch sử dụng đất đai phải là căn cữ, tạo điều kiện cho các công tác quản lý đất đai khác.

2.Những chính sách và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai

quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai
quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai

– Chính sách của Nhà nước đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đai

Công tác quy hoạch sử dụng đất đai được khảng định là công cụ quan trọng nhất trong quản lý Nhà nước về đất đai, thể hiện tại điều 13 của Luật đất đai. Vì công tác quy hoạch sử dụng đất đai quan trọng nên được Đảng và Nhà nước có những chính sách rất cụ thể trong việc tiến hành công tác quan trọng này.

Công tác quy hoạch sử dụng đất đai thường được tiến hành rất tỉ mỷ, đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công sức, vì thế cần phải có các chính sách, chế độ hợp lý để khuyến kích hố trợ đối các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân lập va thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai.

Xem thêm thông tin: Các quan điểm và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai

Để đạt được những yêu cầu đó, Nhà nước đã ban hành các văn bản quy định cơ bản sau:

+ Quyết định 657/QĐ-TCĐC ngày 28 tháng10 năm 1995 về định mức lao động và giá điều tra quy hoach – kế hoạch sử dụng đất đai của Tổng cục Địa chính

Nghị định 52/1999/NĐ-CP về quy chế quản lý và xây dựng; Công văn 1814/CV-TCĐC ngày 12 tháng 10 năm1998 của Tổng cục Địa chính về hướng dẫn lập quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện, xã và nhiều văn bản quy định chính sách của các cấp các ngành có liên quan.

+ Những quy định của Nhà nước đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đai .

+ Công tác quy hoạch sử dụng đất đai được quy định tại các điều 16,17,18 của Luật đất đai năm 2001.

Ngoài ra, Nhà nước còn có nhiều văn bản quy định cụ thể khác như:

+ Nghị định 404/CP ngày 7/11/7979; Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994; Nghị định 01/1997/QH9 về quy hoạch –kế hoạch sử dụng đất đai cả nước đến năm 2000; Nghị định 68/2001/NĐ-CP;

+ Chỉ thị 247/TTg ngày 28/41995; Chỉ thị 32/1998/CT-TTg ngày 6/11/1998; Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996; Thông tư 106/QH-KH/RĐ ngày 15/4/1991;

+ Công văn 503/CV-TCĐC ngày 29/4/1995; Công văn 1814/CV-TCĐC ngày 12/10/1998…và nhiều văn bản khác.

Các quan điểm và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai vẫn đang được nhà nước bổ sung, chỉnh sửa theo từng giai đoạn để phù hợp hơn.

[related_news]

Tham khảo các dịch vụ của Tri Thức Cộng Đồng:

+ Viết thuê luận văn

+ Viết thuê luận án tiến sĩ

+ Làm tiểu luận thuê hà nội

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50