Khái niệm, cách phân loại và đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Đánh giá bài viết

Khái niệm, cách phân loại và đặc điểm của tín dụng ngân hàng

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

– Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.

– Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng.

– Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các dịch vụ khác.

– Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

2.Phân loại tín dụng ngân hàng

– Căn cứ theo mục đích:

+ Cho vay bất động sản.

+ Cho vay công nghiệp và thương mại.

+ Cho vay nông nghiệp.

+ Cho vay các định chế tài chính.

+ Cho vay cá nhân.

+ Cho thuê.

– Căn cứ theo thời hạn cho vay:

+ Cho vay ngắn hạn.

+ Cho vay trung hạn.

+ Cho vay dài hạn.

– Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:

+ Cho vay không bảo đảm.

+ Cho vay có bảo đảm.

– Căn cứ vào phương pháp hoàn trả

+ Cho vay trực tiếp.

+ Cho vay gián tiếp: theo các loại sau: Chiết khấu thương mại, mua các phiếu bán hàng tiêu dùng và máy móc nông nghiệp trả góp và nghiệp vụ bao thanh tóan (nghiệp vụ factoring).

Ngoài các loại cho vay trên đây, ngân hàng còn thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh cho khách hàng bằng uy tín của mình.

3.Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng có các đặc điểm sau:

– Chủ thể quan hệ tín dụng là mỗi quan hệ giữa ngân hàng với các chủ thể khác

– Hình thái vốn tín dụng là tiền và tài sản, nhận và trả nợ bằng tiền

– Mục đích của tín dụng là lợi nhuận và phi lợi nhuận

– Nguồn vốn tín dụng: Tự có, vay ngân hàng khác

– Thời hạn tín dụn gồm tín dụng ngắn, trung và dài hạn

– Tính chất của quan hệ tín dụng: Ngân hàng là định chế tài chính trung gian.

Tham khảo thêm về Các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ cơ bản hiện nay

4.Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng

– Mục đích tín dụng: Tín dụng sản xuất kinh doanh, tín dụng tiêu dùng

– Thời hạn tín dụng: Tín dụng dài hạn (thời hạn trên 60 tháng), tín dụng trung hạn (thời hạ từ 12 tháng đến 60 tháng), tín dụng ngắn hạn (có thời hạn tối đa 12 tháng).

– Bảo đảm tín dụng: Tín dụng ko đảm bảo (tín chấp), tín dụng có đảm bảo (- Tín dụng bảo đảm đối vật: Thế chấp, cầm cố – tín dụng bảo đảm đối nhân (bảo lãnh): bảo lãnh tín chấp, bảo lãnh bằng tài sản)

– Hình thức vốn Bảo đảm tín dụng: Tín dụng bằng tiền, tín dụng bằng tài sản

– Phương pháp hoàn trả: Tín dụng trả góp (vốn và lãi được trả định kỳ), Tín dụng phi trả góp (vốn hoàn trả khi đáo hạn), Tín dụng hoàn trả theo yêu cầu (là hình thức tín dụng theo hạn mức, trong đó việc thu nợ của ngân hàng đc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả của người đi vay trong thời hạn đã thỏa thuận)

– Tính chất hoàn trả: Tín dụng hoàn trả trực tiếp, tín dụng hoàn trả gián tiếp.

Việc phân loại tín dụng và tìm ra đặc điểm của tín dụng ngân hàng giúp chúng ta phân biệt tín dụng ngân hàng với các loại tín dụng khác. Vì vậy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

[related_news]

Tham khảo các dịch vụ của Tri Thức Cộng Đồng:

+ Dịch vụ làm luận văn

+ Làm thuê courcework

+ Viết tiểu luận thuê

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50