Đề cương chi tiết về chính sách Marketing cho SP Sơn Nước Công Nghiệp

 Nguyễn Thị Thanh    
Đề cương chi tiết về chính sách Marketing cho SP Sơn Nước Công Nghiệp
5 (100%) 1 vote

Đề tài chi tiết:

CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƯỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM

Trước sự tồn tại của rất nhiều thương hiệu sản phẩm trên thị trường thì sản phẩm sơn nước Jotun đã tạo được tiếng vang và có được chỗ đứng nhất định trong thị trường sơn nước. Jotun có được sự thành công như vậy là nhờ vào chiến lược marketing thông minh. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng, việc đề ra đến hoạch marketing trong thời gian tới là cần thiết và quan trọng.

Chính sách Marketing cho SP Sơn Nước Công Nghiệp

Chính sách Marketing cho SP Sơn Nước Công Nghiệp

Tóm lại, đề tài được lựa chọn trên cơ sở phân tích chiến lược marketing hiện tại của sản phẩm sơn nước Jotun; từ đó đề ra giải pháp cho chiến lược này trong thời gian tới.

LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………………………………2

 1. Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………………………………………………..7
 2. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………………………………………….8
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..………………………………………………………………………………..9
 4. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………..9
 5. Bố cục đề tài ………………………………………………………………………………….……………………..10

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING ……………………….12

1.1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING ………………………………………………………………………………….….12

1.1.1. Khái niệm về Marketing ………………………………………………………………………………………..….12

1.1.2. Mục tiêu và vai trò của marketing ………………………………………………….……………………….……13

 1. Quá trình marketing …………………………………………………………………..……………………….…13
 2. Marketing – mix ………………………………………………………………………..………………………..14

1.1.3. Chức năng marketing……………………………………………………………………………………………. 15

1.2. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING ……………………..………………………..…………18

1.2.1. Xác định mục tiêu Marketing ………………………………………………………………………..………..….18

1.2.2. Phân tích môi trường Marketing ……………………………………………………………………..…..…….19

1.2.3. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu …………………………………………………………20

1.2.4. Xây dựng chính sách Marketing trong doanh nghiệp ………………………………………………..…….22

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING

TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƯỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM …………………………………………….………………………..35

2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY …………………………………………………………..……………35

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển …………………………………………………………………………….35

2.1.2. Thành tựu của công ty ………………………………………………………………………….………………40

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty …………………………………………………………..…………….……. 41

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty ………………………………………………………………..…………….……43

2.1.5. Nguồn lực của công ty ……………………………………………………………………….……………..….45

2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty………………………………………………..………….……. 46

2.2. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM VÀ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI TIÊU DÙNG SẢN PHẨM SƠN NƯỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM …………………..…47

2.2.1. Đặc điểm của sản phẩm sơn nước công nghiệp của công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam .………………47

2.2.2. Phân tích đặc điểm người tiêu dùng sơn nước công nghiệp của công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam có tác động đến chính sách marketing ……………………………………………….49

2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY ……………………..…………………54

2.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường ……………………………………………………..…………………………..54

2.3.2. Chính sách Marketing cho sản phẩm ……………………………………………..………………………….…56

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƯỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM …………………………………..…..……61

3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 ……………………………………………………………61

3.1.1. Mục tiêu chung ………………………………………………………………………….…………………….…..61

3.1.2. Mục tiêu Marketing …………………………………………………………………………………………….….61

3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY ……………………………………………….……62

3.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô ………….…………………………………………………….………………………62

 1. Môi trường chính trị, pháp luật ……………………………………………………………………………………62
 2. Môi trường kinh tế ……..……………………………………………………………………..…………………..64
 3. Môi trường văn hóa xã hội, dân số ………………………………………………………….…………………..66
 4. Môi trường công nghệ kỹ thuật ……………………………………………………………….…………………..68
 5. Môi trường tự nhiên …………………………………………………………………………..……………………69

3.2.2. Phân tích môi trường vi mô ………………………………………………………………………………………69

3.2.3. Tổng hợp các yếu tố tác động đến hoạt động Marketing của công ty ………………..………………….…..72

3.3. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM ………………………………………………………………………………………….76

3.3.1. Phân đoạn thị trường …………………………………………………………………………………………..76

3.3.2. Đánh giá các phân đoạn thị trường……………………………………………………………………….…..77

.3.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu ……………………………………………………………………………….…..77

3.4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SẢN PHẨM SƠN NƯỚC CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM …………………………………..77

3.4.1. Chính sách sản phẩm. ……………………………………………………………..……………………..…….77

3.4.2. Chính sách giá. …………………………………………………………………….……………………………79

3.4.3. Chính sách phân phối. ………………………………………………………………………………….…..….80

3.4.4. Chính sách truyền thông – cổ động …………………………………………………………………….……..83

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………….…………………………….…………..84

Tìm hiểu dịch vụ khác:

Chi tiết luận văn về chính sách Marketing bạn đọc có thể Download tại đây: