Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 4 Mẫu Tiểu Luận Luật Đất Đai Ấn Tượng Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đất đai luôn là ngành hot đối với sinh viên từ năm này qua năm khác. Chính vì vậy khi viết tiểu luận về luật đất đai có thể bạn sẽ thấy khó tìm ý tưởng mới hay đề tài sáng tạo. Hãy tham khảo thêm các bài tiểu luận về luật đất đai và 30 đề tài mới nhất dưới đây nhé.

1. Mẫu tiểu luận về luật đất đai được chấm điểm cao nhất

Mẫu tiểu luận về luật đất đai được chấm điểm cao nhất

Mẫu tiểu luận về luật đất đai được chấm điểm cao nhất

Tên đề tài: Tiểu luận văn về luật đất đai với đề tài ''Phương thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất''

Tóm tắt nội dung:

 • Ở Việt Nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân, trong đó nhà nước giữ vai trò là người đại diện toàn dân về sở hũu đất đai và thống nhất về việc quản lý đất đai.
 • Trong tất cả các quan hệ về đất đai thì việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất hiện nay được nhiều người quan tâm vì nó phù hợp với nhiều doanh nghiệp hiện nay đặc biệt là các Doanh nghiệp có nhu cầu về đất đai số lương lớn.
 • Tiểu luận gồm 4 phần chính:
  • Phần 1: Những điều kiện cần thiết để thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Phần 2: Thủ tục, cách thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Phần 3: Xử lý quyền sử dụng đất, khi chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  • Phần 4: Tình huống về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và một vài kiến nghị

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/13wIUtpLWEcAyxhIKbWZ90dFn0B1IPOAN/view?usp=share_link

>> Đọc thêm: tiểu luận về luật hình sự

2. Mẫu tiểu luận về luật đất đai ấn tượng

Mẫu tiểu luận về luật đất đai ấn tượng

Mẫu tiểu luận về luật đất đai ấn tượng

Tên đề tài: Tiểu luận luật đất đai

Tóm tắt nội dung:

 • Quan hệ đất đai là một quan hệ tài sản, nhưng không nằm trong sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật dân sự, là một quan hệ kinh tế nhưng không nằm trong sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật kinh tế.
 • Do tầm quan trọng đặc biệt nên việc quản lý và sử dụng đất chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như yếu tố dân sự, yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị pháp lý, yếu tố hành chính.
 • Vì thế, ngành Luật đất đai có đối tượng điều chỉnh riêng về các quan hệ được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp Luật đất đai, là các quan hệ đặc thù không thể do bất cứ quy phạm pháp luật của ngành Luật khác điều chỉnh.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/134lrOaVhseuoagD5ByiRI-_3yBCSil_N/view?usp=share_link

3. Mẫu tiểu luận về luật đất đai tiêu biểu nhất

Mẫu tiểu luận về luật đất đai tiêu biểu nhất

Mẫu tiểu luận về luật đất đai tiêu biểu nhất

Tên đề tài: "Chế độ sử dụng đất đai''

Tóm tắt nội dung:

 • Dưới góc độ chính trị- pháp lý, đất đai là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia gắn liền với chủ quyền quốc gia. 
 • Nhưng mặt khác, nhà nước là đại diện cho chủ quyền cuả quốc gia, để bảo vệ chủ quyền đó nhà nước phải luôn luôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ đất đai khỏi có sự xâm phạm của bên ngoài và bị kiệt quệ.
 • Vì thế, việc quản lý và sử dụng tốt đất đai là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mà trước hết là nhiệm vụ của mọi công dân phải hiểu biết rõ về quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất đai theo pháp luật đất đai.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1FrRUuywbCj-QirLts0gMXk1nsr7QX5IO/view?usp=share_link

4. Tiểu luận xây dựng hệ thống chính sách - pháp luật về đất đai

Tiểu luận xây dựng hệ thống chính sách - pháp luật về đất đai

Tiểu luận xây dựng hệ thống chính sách - pháp luật về đất đai

Tên đề tài: “Tiểu luận xây dựng hệ thống chính sách pháp luật về đất đai”

Tóm tắt nội dung:

 • Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó.
 • Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 • Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý về sử dụng đất đai.
 • Những đề xuất sử đổi luật đất đai năm 2003.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1i1s-0dXLerY4qS0nHM4fZd6s9kdgQhyP/view?usp=share_link

>> Tham khảo: tiểu luận pháp luật đai cương về tham nhũng

5. Tiểu luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tiểu luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tiểu luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tên đề tài: "Thực trạng về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện nay''

Tóm tắt nội dung:

 • Theo quy định của Hiến pháp và của Luật đất đai hiện hành thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và pháp luật. 
 • Để phát huy quyền chủ động trong đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất đai. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân sử dụng thông qua hành vi giao hoặc thuê đất.
 • Thực chất việc giao đất có thu tiền sử dụng đất là để xác định rõ giá trị của quyền sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trong quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đất Nhà nước giao. 
 • Giao đất có thu tiền sử dụng đất còn nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm phát triển tài nguyên đất.

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/19VMIAecgSDfe24CL-AQ10KBFFABOwHE2/view?usp=share_link

6. Tiểu luận về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Tiểu luận về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Tiểu luận về bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Tên đề tài: “Pháp luật về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và liên hệ thực tế''

Tóm tắt nội dung:

 • Trong những năm gần đây, vấn đề thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp mang tính nhạy cảm bởi ảnh hưởng của vấn đề này đến tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất.
 • Trong tiểu luận tác giả trình bày chi tiết nội dung qua 5 phần chính:
  • Phần 1: Khái niệm về “bồi thường, tái định cư” khi Nhà nước thu hồi đất
  • Phần 2: Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về “bồi thường, tái định cư” khi thu hồi đất
  • Phần 3: Nội dung pháp luật về “bồi thường, hỗ trợ tái định cư” khi thu hồi đất
  • Phần 4: Thực trạng thực hiện pháp luật về “bồi thường, tái định cư” khi nhà nước thu hồi đất
  • Phần 5: Kiến nghị hoàn thiện

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1iB7H0__MSAtkbl8vo5LH3BUMzEnPhaYM/view?usp=share_link

7. Tham khảo bộ 30 đề tài tiểu luận luật đất đai mới nhất

Tham khảo bộ 30 đề tài tiểu luận luật đất đai mới nhất

Tham khảo bộ 30 đề tài tiểu luận luật đất đai mới nhất

 1. Thực tiễn công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất. 
 2. Đấu giá quyền sử dụng đất tại Nga Sơn, Thanh Hoá. 
 3. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong các khu công nghiệp tại Bắc Ninh. 
 4. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đường lối giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. 
 5. Tiểu luận luật đất đai về thu hồi đất: “Thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất tại Long An”
 6. Thực trạng khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Quy hoạch treo” và hướng giải quyết. 
 7. Giao khoán đất theo quy định của pháp luật tại Sơn La. 
 8. Việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại Quảng Bình. 
 9. Tiểu luận về luật đất đai: “Những vấn đề pháp lý về cho thuê đất của Nhà nước”
 10. Quyền giao dịch quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam. 
 11. Thi hành bản án, quyết định của toà án có hiệu lực pháp luật đối với người thứ ba trong quản lý đất đai. 
 12. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về vấn đề kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án. 
 13. Vấn đề thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong luật đất đai. 
 14. Chế độ pháp lý đối với đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong các tổ chức. 
 15. Tiểu luận luật đất đai về thu hồi đất: “Thực trạng khó khăn của việc thu hồi đất đối với Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm tại Hà Nội”
 16. Hoàn thiện pháp luật đất đai đối với tổ chức trong nước sử dụng đất. 
 17. Những vấn đề pháp lý về quyền góp vốn, liên doanh bằng quyền sử dụng đất. 
 18.  Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng thị trường bất động sản tại Việt Nam. 
 19. Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý Nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất. 
 20. Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện giao dịch tài sản gắn liền với đất. 
 21. Yếu tố tài sản trong mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất. 
 22. Thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và ảnh hưởng của nó đến hoạt động quản lý, sử dụng đất. 
 23. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại Tòa án nhân dân ở Nghệ An. 
 24. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Hoà Bình. 
 25. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất. 
 26. Thực trạng bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 
 27. Tiểu luận về luật đất đai: “Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Hải Dương. 
 28. Pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 
 29. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ rừng. 
 30. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

>> Tham khảo: các đề tài tiểu luận về luật dân sự

8. Mẫu lời kết luận tiêu biểu cho độc giả tham khảo

Mẫu lời kết luận tiêu biểu cho độc giả tham khảo

Mẫu lời kết luận tiêu biểu cho độc giả tham khảo

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về ngành luật đất đai, nhóm thực hiện nhận thấy đây là một đề tài hết sức thiết thực, bổ ích phục vụ cho việc học tập và làm việc trong tương lai. Về hình thức, ngành luật đất đai của nước ta hiện nay đã cơ bản hoàn thiện hệ thống các văn bản luật và dưới luật. Về nội dung, ngành luật đất đai có mối liên hệ với nhiều ngành luật khác (Luật hành chính, Luật môi trường, Luật dân sự …) và có sức ảnh hưởng rộng trên nhiều mặt của đời sống. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là một nội dung quan trọng trong đề tài mà nhóm hết sức chú ý. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vì thực tiễn lịch sử đã chứng minh quá trình phát triển ngành luật đất đai gắn liền với với quá trình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có ổn định về quản lý đất đai mới ổn định được kinh tế - chính trị - xã hội trong nước. Tóm lại, với tư cách là một sinh viên đại học Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, việc tìm hiểu về luật đất đai sẽ là tiền đề, là sự bổ sung quan trọng trong kiến thức nghề nghiệp cũng như tư tưởng chính trị, tin tưởng vào các đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong vấn đề nóng bỏng hiện nay – đất đai.

Bài viết trên đã cung cấp thêm cho bạn một số kiến thức hữu ích về cách viết tiểu luận về luật đất đai. Chúc bạn sẽ có bài tiểu luận đạt điểm cao trong thời gian tới. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing