Tài chính – ngân hàng

  • Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng

    1. Khái niệm tín dụng ngân hàng – Tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. […]