Tài chính – ngân hàng

 • Những lý luận chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính và luồng chuyển dịch dưới hình thái giá trị của các nguồn lực tài chính phát sinh trong quá trình tìm kiếm, huy động, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn trong quy trình hoạt động của […]

 • Tổng quan về hoạt động tài chính và quản trị tài chính trong công ty

  Quản trị tài chính trong Công ty cổ phần là quá trình quản lý trong đó nhà quản trị tài chính xử lý các thông tin liên quan đến môi trường tài chính và môi trường nội bộ của công ty, giải quyết một cách đúng đắn các mối quan hệ tài chính phát sinh […]

 • Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công

  1. Khu vực công Trong lĩnh vực nghiên cứu và khoa học trên thế giới ở giai đoạn hiện nay, đã và đang có khá nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra để hiểu như thế nào là một khu vực công. Theo giáo sư Derbyshire (1987), khu vực công (public sector) được hiểu […]

 • Cho vay là gì? Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại hiện nay

  1. Cho vay là gì? – Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. – […]

 • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển

  1. Đầu tư phát triển là gì? Đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Đây là hình thức đầu tư […]