Quản trị

 • Những vấn đề lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

  Hiệu quả hoạt động kinh doanh là phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và trình độ chi phí nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh Xem thêm >>>  Tổng quan về quản trị chiến lược trong […]

 • Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực

  Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên sống duy nhất có thể sử dụng và kiểm soát các nguồn lực khác. Vì vậy, quản trị nguồn nhân lực hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 1. Một số khái niệm cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực 1.1. Khái niệm […]

 • Các vấn đề lý thuyết về quản trị chất lượng

  Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về chất lượng, quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. 1. Khái niệm và vai trò quản trị chất lượng Cũng như chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm cũng có nhiều cách nhìn khác nhau […]

 • Khái quát về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là gì? Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất. Dưới đây là một số cách tiếp cận cụ thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáng chú ý.     1. Năng lực cạnh […]

 • Lý luận cơ bản về quản trị marketing

  Quản trị Marketing là quá trình lập kế hoạch, và thực hiện kế hoạch đó, định giá, khuyến mãi và phân phối hàng hóa, dịch vụ và ý tưởng để tạo ra sự trao đổi với các nhóm mục tiêu, thỏa mãn những mục tiêu của khách hàng và tổ chức Xem thêm >>> Tổng hợp […]