Tài liệu

 • Tổng quan về quản lý dự án trong đầu tư xây dựng

  Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tất cả những vấn đề của một dự án và điều hành mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách được được […]

 • Tổng quan về quản trị chiến lược trong kinh doanh

  Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra   1. Các khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược […]

 • Lý luận về thi hành phạt tù trung thân

  Lý luận thi hành phạt tù trung thân nhằm làm sáng tỏ một cách có hệ thống về thi hành hình phạt tù chung thân ở Việt Nam hiện nay, xác định những tồn tại, nguyên nhân từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành hình […]

 • Lý luận chung về thủ tục xét xử mà bị cáo là người chưa thành niên

  Tình hình tội phạm nói chung, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp đã và đang trở thành sự quan tâm, lo lắng của nhiều nước trên thế giới, nếu không có sự quan tâm đúng mức của Nhà nước thì hậu quả không chỉ […]

 • Lý thuyết về tổ chức kiểm toán với việc xác định trình tự kiểm toán

  Tổ chức kiểm toán là khái niệm bao hàm trình tự kiểm toán. Một cuộc kiểm toán chỉ có thể thực hiện thành công nếu đối tượng kiểm toán được xác định thống nhất giữa chủ thể và khách thể kiểm toán,trong đó chủ thể kiểm toán được xác định rõ mục tiêu và phạm […]