Tài liệu

 • Những lý luận chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính và luồng chuyển dịch dưới hình thái giá trị của các nguồn lực tài chính phát sinh trong quá trình tìm kiếm, huy động, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn trong quy trình hoạt động của […]

 • Tổng quan về hoạt động tài chính và quản trị tài chính trong công ty

  Quản trị tài chính trong Công ty cổ phần là quá trình quản lý trong đó nhà quản trị tài chính xử lý các thông tin liên quan đến môi trường tài chính và môi trường nội bộ của công ty, giải quyết một cách đúng đắn các mối quan hệ tài chính phát sinh […]

 • Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công

  1. Khu vực công Trong lĩnh vực nghiên cứu và khoa học trên thế giới ở giai đoạn hiện nay, đã và đang có khá nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra để hiểu như thế nào là một khu vực công. Theo giáo sư Derbyshire (1987), khu vực công (public sector) được hiểu […]

 • Cơ sở lý luận về hình phạt trong đồng phạm

  Đồng phạm và một hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt mà trong đó hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm. Do đó, khi tội phạm được thực hiện bởi đồng phạm thì tội phạm đó thay đổi về chất và mang tính nguy hiểm cao hơn tội phạm riêng lẻ. 1. Khái […]

 • Lý luận về Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự, chỉ ra những điểm còn thiếu sót hoặc chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các quy định hiện hành của pháp luật về quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự. 1. Khái niệm, ý nghĩa của quyền tự do khởi kiện vụ án dân […]