Tài liệu

 • Khái niệm đầu tư quốc tế và những nguồn vốn đầu tư quốc tế

  FDI xuất hiện khi một nhà đầu tư ở một nước mua tài sản có ở một nước khác với ý định quản lý nó. Quyền kiểm soát là tiêu chí cơ bản giúp phân biệt giữa FDI và đầu tư chứng khoán. 1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế 1.1 […]

 • Những vấn đề lý luận về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Theo quỹ tiền tệ quốc tế IMF( International Monetary Fund) định nghĩa về FDI (foreign direct investment) là một công cuộc đầu tư ra khỏi biên giới quốc gia , trong đó người đầu tư trực tiếp […]

 • Tổng quan lý thuyết về tài chính ngân hàng đa năng

  Tập đoàn tài chính có thể được hiểu theo một cách chung nhất đó là tổ hợp hay liên minh của một số đơn vị thành viên hoạt động trong một hay nhiều ngành nghề khác nhau, tại một hay nhiều vùng, quốc gia hay lãnh thổ khác nhau. 1. Khái niệm và đặc trưng […]

 • Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại và sản phẩm dịch vụ NHTM

  Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính 1. Tổng quan về ngân hàng thương mại: 1.1  Khái niệm ngân hàng […]

 • Những lý luận chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp

  Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính và luồng chuyển dịch dưới hình thái giá trị của các nguồn lực tài chính phát sinh trong quá trình tìm kiếm, huy động, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn trong quy trình hoạt động của […]