Tài liệu

  • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM

    Tên đề tài: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH Mục lục: CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………….. …………………8 1.1 Đặc điểm cơ bản của hợp chất hydrocarbon thơm đa […]

  • Link tải luận văn “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM”

    Đề tài: “PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH” ——– Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B7Pm6kXe7x4fNWxpaWZZMUJFQmM&authuser=0 Xem thêm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Link tải tài luận văn khác tại đây […]