Kinh tế

  • Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

    1. Khái niệm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau: – Chi phí sản xuất là những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh […]