Kế toán

 • Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

  Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động […]

 • Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị

  Kế toán quản trị là quá trình nhận diện, đo lường, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá trình thực hiện các mục đích của tổ chức. Kế toán quản trị là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý 1. Vai trò của kế toán trong quản lý […]

 • Lý luận chung về hạch toán xuất khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu

  Hoạt động hạch toán xuất khẩu không chỉ đóng vai trò là hoạt động mũi nhọn trong phát triển kinh tế mà còn trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội thông qua thực hiện các mục tiêu chung về y tế, giáo dục, phúc lợi công cộng 1. Những vấn […]

 • Lý thuyết về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng

  Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra, nó biểu hiện mối tương quan giữa kết quả thu được và những chi phí bỏ ra để có được kết quả đó. 1. Khái niệm […]

 • Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD

  Giới thiệu các khái niệm chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cũng như phân tích và dự toán doanh thu chi phí trong kế toán thu chi. 1. Khái quát về doanh thu 1.1. Khái niệm doanh thu Doanh thu bán hàng và cung cấp […]