Kế toán

 • Lý thuyết về tổ chức kiểm toán với việc xác định trình tự kiểm toán

  Tổ chức kiểm toán là khái niệm bao hàm trình tự kiểm toán. Một cuộc kiểm toán chỉ có thể thực hiện thành công nếu đối tượng kiểm toán được xác định thống nhất giữa chủ thể và khách thể kiểm toán,trong đó chủ thể kiểm toán được xác định rõ mục tiêu và phạm […]

 • Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán

  Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV để nhằm xác tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của Báo cáo tài chính. 1. Kiểm toán tài chính 1.1 Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính: Theo chuẩn […]

 • Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DN

  Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghiệp và cấp có thẩm quyền đánh giá được mức độ hoàn thành của doanh nghiệp về sản xuất, giá thành, tiêu thụ và lợi nhuận. 1.Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng. Hoạt động sản xuất của con người […]

 • Lý thuyết chung về kiểm toán tài chính và quy trình kiểm toán tài chính

  Kiểm toán tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính (BCTC) của đơn vị, phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên BCTC của đơn vị. 1. Tổng quan chung […]

 • Cơ sở lý luận chung về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, thu vào phần thu nhập chịu thuế sau khi trừ các chi phí liên quan đến thu nhập của các cơ sở SXKD, dịch vụ. 1. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Để hiểu rõ thuế thu nhập trước hết cần tìm hiểu […]