Download luận án: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT…

 admin    
Download luận án: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT…
Rate this post

Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHOẺ NGƯỜI CHUYÊN CANH CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Phân loại: Luận án tiến sĩ y học

Xem thêm dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ

Link download: https://drive.google.com/open?id=0B7Pm6kXe7x4fRHpVeVM4SGc0djQ&authuser=0