Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế

 Nguyễn Thị Hà    
Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế
5 (100%) 3 votes

1. Luận văn thạc sĩ là gì?

Luận văn thạc sĩ là một tài liệu khoa học trình bày công trình nghiên cứu của học viên dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học.

Do đó, bài luận văn thạc sĩ cần đảm bảo các yêu cầu như sau:

+ Luận văn phải theo định hướng nghiên cứu.

+ Luận văn của chương trình phải theo định hwogns ứng dụng

+ Không được phép đạo văn

Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế

Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế

2. Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ

Đề cương luận văn được xem như là xương sống của bài luận. Để một bài luận thể hiện được những sự súc tích, tính khoa học của đề tài, thì đề cương cần thể hiện rõ được điều này qua các danh mục, các chương.

Cũng như những bài luận văn thạc sĩ khác, đề cương luận văn thạc sĩ luật cũng cần phải có những phần cơ bản đảm bảo yêu cầu đề tài như phần Mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, từ khóa viết tắt, phần nội dung bài luận,..

+ Đề cương phải được trình bày theo một trình tự Logic nhất.

+ Các câu văn trong đề cương phải sử dụng khoa học nhất và cố gắng viết ngắn gọn.

+ Sử dụng các từ, thuật ngữ một cách nhất quán và pù hợp nhất.

+ Thể hiện đúng các định dạng văn bản như kích thước, căn lề, kiểu chữ, font chữ trong mục đề cương để có thể làm rõ được các ý lớn, ý nhỏ khác nhau.

+ Hạn chế các từ viết tắt trong đề cương và cả luận văn. Không được viết tắt tên đề tài, mục, tiểu mục.

Xem thêm những đề tài luận văn thạc sĩ khác: 55 Đề tài luận văn thạc sĩ Luật loại giỏi

3. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Đề tài luận văn: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật đất đai 2013

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

MỞ ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ.

1.1. KHÁI NIỆM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1.1. Quan niệm về quyền sử dụng đất 7

1.1.2. Đặc điểm của quyền sử dụng đất.

1.1.3. Mối quan hệ giữa quyền sở hữu toàn dân về đất đai với quyền sử dụng đất

1.2. KHÁI NIỆM TỔ CHỨC KINH TẾ

1.2.1. Định nghĩa và đặc điểm của tổ chức kinh tế

1.2.2. Phân loại tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

1.3. KHÁI NIỆM CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ.

1.3.1. Khái niệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.3.2. Khái niệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

1.4. CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI VẤN ĐỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

1.4.1. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực đất đai

1.4.2. Chế độ sở hữu đất đai

1.4.3. Mục đích sử dụng đất và hình thức sử dụng đất

Kết luận chương 1.

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN

NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Ở NƯỚC TA

2.1. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013.

2.1.1. Nội dung quy định về các nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.2. Nội dung quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.3. Nội dung quy định về trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.4. Nội dung quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.5. Nội dung quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.6. Nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.7. Quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế.

2.1.8. Nội dung quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.1.9. Nội dung quy định về vấn đề tài chính đất đai khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.2. THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC KHI THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

2.2.1. Vướng mắc khi áp dụng quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế

2.2.2. Vướng mắc khi áp dụng quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.2.3. Vướng mắc khi áp dụng các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.2.4. Vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế do sự không thống nhất giữa chế độ pháp lý đối với đất đai và chế độ pháp lý đối với tài sản trên đất

2.2.5. Vướng mắc nảy sinh khi áp dụng các quy định về hệ thống tài chính đất đaiBookmark not defined.

2.2.6. Vướng mắc về nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân nói chung và của tổ chức kinh tế sử dụng đất nói riêng

Kết luận chương 2 .

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ
CHỨC KINH TẾ

3.1. NHÓM GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ.

3.1.1. Hoàn thiện khái niệm quyền sử dụng đất như một bất động sản trong Bộ luật Dân sự, Luật Kinh doanh bất động sản.

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3.2. NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013.

3.2.1. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3.2.2. Đổi mới hệ thống tài chính đất đai

3.2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai

3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước.

KẾT LUẬN..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế, luật học, luật hành chính,..Hãy tham khảo thêm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Tri thức cộng đồng để được hỗ trợ tốt nhất.

Hoặc bạn có thể để lại yêu cầu như Tên đề tài, thời gian hoàn thành, yêu cầu số trang vào địa chỉ Email: ttcd.group@gmail.com hoặc liên hệ qua Hotline: 0946 88 33 50